Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Tarihinde Fatih Unvanlı Kişiler (KPSS-YKS)

  Fâtih kavramı; fetheden, açan anlamlarını taşımaktadır. Osmanlı Tarihinde bilinen en önemli Fâtih , İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fetheden II. Mehmet'tir (Fatih Sultan Mehmet) . Fatih Sultan Mehmet için Ebu'l Feth (Fethin Babası) de denir. Diğer Fâtihler ise şöyle sıralanabilir: Fatih Sultan Mehmet Balkan Fatihi → I. Murat Eğri Fatihi  →     III. Mehmet Bağdat ve Revan Fatihi   → IV. Murat (Fâtih-i Bağdat) Rumeli Fatihi   → Süleyman Paşa (Orhan Gazi'nin oğludur.) Kanije Fatihi   → Damat İbrahim Paşa Kıbrıs Fatihi   →  Lala Mustafa Paşa Yemen ve Tunus Fatihi →  Gazi Sinan Paşa (Koca Sinan Paşa) Estergon Fatihi → Lala Mehmet Paşa Çehrin Fatihi →  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uyvâr, Kamaniçe, Podolya, Girit Fatihi  →  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Mora I. Fatihi →  Gazi Turhan Bey Mora II. Fatihi → Damat Ali Paşa (Şehit Ali Paşa) NOT : İlk Osmanlı Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa ile Piyale Paşa 'ya " Denizler Fatihi " diye hitap edilebilir. Hazır

Avrupa Konseyi Nedir? Kısaca

  Avrupa Konseyi (AK) 5 Mayıs 1949'da, Avrupa 'nın kültürel benliğini oluşturmak, insan haklarını ve hukukun üstünlüğü korumak; yabancı düşmanlığı, ırkçılık, sosyal dışlanma karşısında yer almak; uyuşturucu madde kullanımı, çevre sorunları gibi sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir örgütlenmedir.   Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke vardır. Türkiye, kurucu üye statüsündedir. Konseyin merkezi Fransa'nın Strazburg (Strasbourg) kentindedir. AK'nin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanmıştır. Türkiye, sözleşmeye ilk imza koyan ülkeler içinde yerini almıştır. Yargı organı A vrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) konseye bağlı bir denetim mekanizmasıdır. Derleyen: Ali ÇİMEN Kaynakça: →http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa →https://www.coe.int/tr/web/ankara/the-council-of-europe

Valide Paşa Unvanı Verilen İlk ve Tek Kadın Sultan

  Osmanlı Tarihinde, " Vâlide Paşa " unvanı verilen ilk ve tek hanım sultan Emine Valide Paşa 'dır. Bu unvan, Osmanlı'da bir kadına verilmesi bakımından tektir. Unvan, Sultan II. Abdülhamid tarafından verilmiştir. Otoriter, kibar, asaletli, sıra dışı kişiliğiyle dikkat çeken Hıdivâ Emine Valide Paşa, 1892'den 1914 yılına kadar "Mısır Vâlide Paşası" unvanını kullanmıştır.   Tam adı Emine Necibe İlhami Hanım Sultan'dır. 1858'de İstanbul'da doğdu. Annesi Sultan Abdülmecid'in kızı Münire Sultan, babası Kavalalı hanedanından Damat İlhami Paşa'dır. Kuzeni Mısır Hidivi Mehmet Tevfik Paşa ile evlendi. Oğlu II. Abbas Hilmi Paşa da Mısır'da hidivlik yaptı. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanya tarafında savaşa girmesi üzerine İngiltere, Abbas Hilmi Paşa'nın hidivliğini tanımadı. İngiltere himayesinde bir Mısır Sultanlığı oluşturulunca hidivlik yönetimi de sona erdi. Böylece Emine Valide Paşa da 1914'te Mısır'dan İstanb

Atatürk'ün Tarihi Sözleri-KPSS-YKS-LYS (Kısaca)

  ➥" Ben size taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar gelebilir. ":   25 Nisan 1915 'te, saat 10:00 civarında,  Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu-Conkbayırı Muharebeleri nde 57. piyade Alayına verdiği emirdir. ➥" Geldikleri gibi giderler. ": 13 Kasım 1918' de Çarşamba günü, İstanbul'un Mondros Ateşkesi nedeni ile fiilen işgal edilmesi üzerine söylemiştir. ➥ "Ya istiklal, ya ölüm": 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde Kurtuluş Savaşı'nın parolası olarak söyledi. ➥" Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs (kötü)  talihini de yendiniz. ": II. İnönü Savaşı'nda (23 Mart-1 Nisan 1921)  Türk ordularının zafer kazanması üzerine Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta söylemiştir. ➥" Hatt-ı Müdâfaa yoktur; sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır ...":   Sakarya Savaşı'nda (23 Ağustos-13 Eylül 1921)  

Atatürk'ün Söylediği Önemli-Tarihi Sözler (Ayrıntılı-Kronolojik)

➥" Ben size taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar gelebilir. ": Bu emri; 25 Nisan 1915'te, saat 10:00 civarında, Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu-Conkbayırı Muharebeleri nde 57. piyade Alayına vermiştir. → Ayrıntılı bilgi için  BKZ .→ Atatürk: 'Ben Size Taarruzu Değil Ölmeyi Emrediyorum...' Emrini Hangi Cephede Verdi? ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/ataturk-ben-size-taarruzu-degil-olmeyi.html ➥" Geldikleri gibi giderler. ": 13 Kasım 1918'de Çarşamba günü, İstanbul'un Mondros Ateşkesi nedeni ile fiilen işgal edilmesi üzerine söylemiştir .  Suriye-Filistin Cephesi Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa, Adana'dan İstanbul'a doğru süren 3 günlük yorucu yolculuk sonrası İstanbul-Haydarpaşa Tren İstasyonuna vardı. Yaveri Cevat Abbas ve kendisini garda karşılayan yakın arkadaşı Dr. Rasim Ferit Bey ile Sirkeci'ye gitmek için "Kart

Osmanlı Tarihinde Annesinin Adı Bilinmeyen Tek Padişah Kimdir?

  Annesinin adı bilinmeyen tek Osmanlı padişahı I. Mustafa 'dır. 15. Osmanlı padişahı I. Mustafa'nın annesinin (vâlide sultan) adı kaynaklarda net olarak belli değildir. Adının net olarak bilinmediği ve kaynaklarda geçmediği belirtilir.      Padişah III. Mehmet'in oğlu I. Mustafa, çalkantılı saray hadiselerinin yaşandığı dönemde iki kez (1617- 1618 ve 1622-1623) saltanat yaşadı. Akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle tahttan indirildiği belirtilmektedir. Hasekisi ve çocuğu olmayan, okuma-yazma da bilmeyen I. Mustafa, yeğeni Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından şehit edilmesi ile ikinci kez tahta çıkmıştır. Bu esnada annesinin kimi kaynaklarda, hayatta olduğu, abaza asıllı ve adının Halime ya da Fûldane  olduğu zikredilir. Konu hakkında net bir belge, makale ya da sonuç getiren bir araştırma henüz ortaya konulamamıştır. III. Mehmet'in Saruhan (Manisa) sancaklığından itibaren ki oğlu I. Mustafa'nın doğduğu kent de Manisa'dır, yapılacak araştırmalarla bu du

Osmanlı'da Vâlide Sultan Kimdir? Kısaca Bilgi

  Osmanlı Devleti'nde padişah annelerine verilen unvana vâlide sultan denir. Harem hiyerarşisinde en üstteki kişidir. Emrinde birçok yardımcısı olan valide sultan, saraydaki cariyelerin düzenini sağlayan kişidir. En önemli özelliklerinden biri ise birçok hayır işine karışmalarıdır.    Padişah anneleri yüksek gelirli paşmaklık sahibi kimselerdi. Bu gelirlerini hayır işlerinde, külliye yapımlarında kullanmışlardır. Ayrıca bazı padişah anneleri bir müddet devlet yönetiminde de etkili olmuştur. Osmanlı tarihi boyunca 23 vâlide sultan, oğlunun padişahlığını görmüştür. Bu vâlide sultanlardan en önemlileri Kösem Sultan, Hatice Turhan Sultan, Safiye Sultan, Nurbânû Sultan gibi sultanlar özellikle devlet işlerine karışmaları bakımından önemlidir. Öyle ki IV. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi, IV. (Avcı) Mehmet'in babannnesi "Ulu Vâlide" Kösem Sultan, adı geçen üç padişah döneminde de devlet yönetiminde, padişahların yaşlarının da küçük olması dolayısı ile devleti tabir-i

Osmanlı'da Vâlide Sultan

  Osmanlı Devleti'nde, padişahların annelerine verilen unvandır . Padişah anneleri için vâlide-i pâdişâh, vâlide-i saâdetpenâh, mehd-i ulyâyı saltanat gibi terimler kullanılmıştır.  Bazı valide sultanlar için farklı sıfatlar da kullanılmıştır. Örneğin; Kösem Sultan için "Ümmü'l-Mü'minîn", Hatice Turhan Sultan için "devletin bir rükn-i rekîni", Pertevniyal Sultan için "Ümmü'l-Cihân" gibi...   Konu Hakkında Özet Anlatım için BKZ. http://www.sessiztarih.net/2021/01/osmanlida-valide-sultan-kimdir-kisaca.html   Osmanlı tarihi boyunca oğlunun padişahlığını görebilen 23 valide sultandan bahsedilir. Bunlardan Sultan I. Mustafa'nın annesinin adı ise bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde annesinin adı bilinmeyen tek padişah  I. Mustafa'dır.  Ayrıca BKZ. →Osmanlı valide sultanlarının isimleri nedir? http://www.sessiztarih.net/2021/01/osmanli-valide-sultanlarinin-isimleri.html  V alide sultanlar, harem hiyerarşisinde en üstteki kişiydi. Padişah oğ

Osmanlı'da Vâlide Sultanların İsimleri Nedir?

  Osmanlı padişahlarının annelerine vâlide sultan (vâlide-i pâdişâh) denir.   Osmanlı tarihi boyunca oğlunun padişahlığını görebilen 23 valide sultandan bahsedilir . Bunlardan Sultan I. Mustafa'nın annesinin adı ise bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde annesinin adı bilinmeyen tek padişah I. Mustafa'dır. Osmanlı'nın bilinen vâlide sultanları; Orhan Bey'in annesi Mal Hatun   I. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun Çelebi Mehmet'in annesi Devlet Hatun Fatih'in annesi Hüma Hatun II. Bayezit'ın annesi Gülbahar Hatun Kanûnî'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan III. Murat'ın annesi Nurbânû Sultan III. Mehmet'in annesi Safiye Sultan I. Ahmet'in annesi Handan Sultan II. Osman'ın annesi Mahfiruz Hatice Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan II. Süleyman'ın annesi Sâliha Dilâşûb Sultan II. Mustafa ve III. Ahmet'in annesi Râbia Gülnûş Emetullah Sultan   I. Mahmut'un annes

Osmanlı'da Haseki Sultan Ne Demektir? Kısaca Bilgi

   Osmanlı Tarihi'nde padişahın eşlerine haseki ya da hünkâr hasekisi; eğer haseki erkek çocuk doğurmuş ise Haseki Sultan adı verilir. Sözcük anlamı "yakın arkadaş, özel sohbet arkadaşı" anlamına gelen haseki kavramı Türk-İslam tarihi içinde farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Osmanlı'da ise genelde padişah eşleri, özellikle erkek çocuk doğuran padişah eşleri için kullanılmış bir kavramdır.   Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Hürrem Haseki Sultan, Sultan İbrâhim'in gözdesi Telli Haseki (Şah Sultan), I.Ahmet'in zevcesi Kösem Haseki Sultan gibi hasekiler, "Haseki Sultan" unvanları ile ünlü padişah eşleridir. Padişahların câriyelerinden hasekiliğe yükseltilen câriyeye samur kürk giydirilir; eğer haseki erkek çocuk doğurursa haseki sultan unvanını alırdı. Başına süslü ve değerli taşlardan örülü altın taç takılır; kendisine özel bir daire hazırlanırdı. Emrine cariyeler ve kethüdâ verilirdi. Ayrıca padişahın eşlerine, kızlarına, vali

Osmanlı'da Kadınefendi

    Osmanlı padişahlarının eşlerine verilen ünvandır. III. Ahmet'in (1703-1730) padişah olması ile birlikte Osmanlı padişahlarının zevceleri (eşleri) "Kadın ya da  Kadınefendi" unvanı ile anılmaya başlanmıştır.   Osmanlı Devleti'nde padişahın eşleri anlamında "hatun, haseki, sultan, hanım"  gibi unvanlar XVIII. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Osman Bey'in hanımı Mal Hatun, Yıldırım Bayezid'ın eşi Devlet Hatun, Fatih'in eşi Sitti Mükrime Hatun, hatun unvanına örnek gösterilebilir. II. (Genç) Osman'ın saray dışından evlendiği eşi Âkıle Hanım da hanım unvanına örnektir. Padişah III. Ahmet ile birlikte Kadınefendi unvanı yaygınlık kazanırken, Sultan unvanı sadece padişah kızları için kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca oğlu saltanat tahtına oturan valide sultanlar, kadınefendi unvanını kullanmaya devam etmişlerdir.  Kadınefendiler unvanlarına göre I.- II.- III. kadınefendi diye sıralanırdı. I. Kadınefendiye "Başkadınefendi" denirdi. Kadınef

Ostpolitik Strateji Nedir? Kısaca Bilgi

    Almanca "Doğu Politikası" demek olan Ostpolitik; Soğuk Savaş Dönemi'nde, özellikle 1970'ten itibaren Federal Almanya Dış Politikasında başta Sovyetler ve Doğu Almanya olmak üzere Doğu Bloğu ülkeleri ve bu ülkeler ile ilişki kuran diğer ülkelerle başlatılan diyalog ve yumuşama politikasının adıdır . Ostpolitik Doktrin ile daha önce uygulanan ve Doğu Blokuyla ilişkileri tamamen koparmaya dayalı Hallstein Doktrininden vazgeçilmiştir.  Ostpolitik Stratejinin uygulayıcısı, sosyal demokrat olan Şansölye (Başbakan) Willy Brandt'tır. Şansölye Brandt, Polonya'da 1970'de Varşova Anlaşması imzalandığında Nazilerin katliamına uğrayanlar anısına dikilen anıtın önünde dizlerinin üzerine çökmüş; böylece Ostpolitik anlayışın simgesi haline gelen bu olay ile Federal Almanya, dünya kamuoyunda barış gücü olarak anılmaya başlamıştır. Sovyetler, Soğu Almanya ve Doğu bloku ülkeleri ile yaptığı anlaşmalar ile politik ilişkileri diplomatik yollarla yumuşatmayı ve barış çabas

Ostpolitik Stratejisi

  Almanca Doğu politikası demektir. Soğuk Savaş Döneminde Federal Almanya dış politikasında; sosyal demokrat Willy Brandt'ın şansölye seçilmesi ile birlikte Hallstein politikasını tamamen terk edip, Doğu bloğunda olan ülkeler ile yumuşama ve diyalog dönemini başlattığı politikaya verilen addır.   Federal Almanya'nın (Batı Almanya-Almanca: Bundesrepublik Deutschland)  ilk şansölyesi (Başbakan) Adenauer döneminde (1949-1963) Batı Almanya, Transatlantikçi (Batıcı) politikalar ile Doğu Bloğu ve Sovyetler karşısındaki grupta yer aldı. Avrupalılaşma ve Batı Avrupa ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu bağlamında birleşme sürecinde Doğu Almanya'ya ve onu tanıyanlara karşı Hallstein Politikası uyguladı. Bu politika Batı Alman dış politikasının hareket alanını daralttı. 1960lı yılların ortalarından itibaren bu politika yumuşatıldı.   Brandt'ın şansölye olması (1969-1974) ile birlikte  Doğu Almanya'yı tanıyan ülkelerle bile ilişkilerin kesilmesini tem