Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Kadınefendi

   Osmanlı padişahlarının eşlerine verilen ünvandır. III. Ahmet'in (1703-1730) padişah olması ile birlikte Osmanlı padişahlarının zevceleri (eşleri) "Kadın ya da  Kadınefendi" unvanı ile anılmaya başlanmıştır.

  Osmanlı Devleti'nde padişahın eşleri anlamında "hatun, haseki, sultan, hanım"  gibi unvanlar XVIII. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Osman Bey'in hanımı Mal Hatun, Yıldırım Bayezid'ın eşi Devlet Hatun, Fatih'in eşi Sitti Mükrime Hatun, hatun unvanına örnek gösterilebilir. II. (Genç) Osman'ın saray dışından evlendiği eşi Âkıle Hanım da hanım unvanına örnektir. Padişah III. Ahmet ile birlikte Kadınefendi unvanı yaygınlık kazanırken, Sultan unvanı sadece padişah kızları için kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca oğlu saltanat tahtına oturan valide sultanlar, kadınefendi unvanını kullanmaya devam etmişlerdir.
 Kadınefendiler unvanlarına göre I.- II.- III. kadınefendi diye sıralanırdı. I. Kadınefendiye "Başkadınefendi" denirdi. Kadınefendiler, giyimlerine dikkat eder; sultanlar gibi giyinirlerdi. Özellikle valide sultan olmalarıyla birlikte; vakıflar kurarak sosyal hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunurlardı. Hatice, Bezm-i Alem, Mihrişah, Nakşidil valide sultanlar ve Âdilşah Kadın gibi isimler buna örnektir.

 Osmanlı Devleti'nde kadınefendilik, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına kadar sürdürülmüş bir gelenektir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:
 →TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt:24, İstanbul 2001, s.94-96.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay