Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Osmanlı'da Kurulan Partilerin (Fırka) İsimleri Nelerdir?

1. İttihat ve Terakki Fırkası (Osmanlı İttihâd ve Terakkî Cemiyeti) (Sonrasında Teceddüt Fırkası adıyla kurulacak.) 2. Hürriyet ve Îtilâf  Fırkası 3. Osmanlı Demokrat Fırkası  (Fırka-i İbâd) 4. Ahrâr Fırkası 5.  İttihâd-ı Muhammedî Fırkası 6.  Mûtedil Hürriyetperverân Fırkası 7.  Hey’et-i Müttefika-i Osmâniyye 8. Islâhât-i Esâsîye-i Osmaniye Fırkası 9.  Ahâlî Fırkası 10.  Halâskârân Grubu (Halaskaran Zabitan Grubu) 11.  Millî Meşrûtiyet Fırkası 12.  Ahâli İktisat Fırkası 13.  Osmanlı Hürriyetperver Avâm Fırkası 14.  Radikal Avam Fırkası 15.  Selâmet-i Osmaniye Fırkası 16.  Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası 17.  Millî Ahrâr Fırkası 18.  Amele Fırkası 19.  Türkiye Zurra Fırkası 20.  Millî Türk Fırkası 21.  Sosyal Demokrat Fırkası 22.  Türkiye Sosyalist Fırkası 23. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası 24. Müstakil Sosyalist Fırkası 25.  Osmanlı Sosyalist Fırkası 26.

Kösem Sultan Kimdir? (Özet)

Haseki Mahpeyker Kösem Valide Sultan Aliyyetü'ş- Şan Hazretleri; Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmet Han'ın zevcesi (eşi), Sultan IV. Murat ile Sultan İbrahim'in validesi (annesi), Sultan IV. (Avcı) Mehmet'in de babannesi olup Osmanlı Tarihi'ndeki  en güçlü ''Valide Sultan'' olarak kabul edilir. Rum ya da Boşnak kökenli olduğu tartışmalı olan Kösem Sultan'ın 1590 (Hicri 1000) tarihinde Yunanistan'da bir Rum papazın kızı olarak doğduğu iddia edilir. Anastasya (Anastasia) ya da Nasya adlarıyla anılan Kösem Sultan 1651 (Hicri 1061) tarihinde torunu IV. Mehmet'i ortadan kaldırmak isterken Mehmet Sultan'ın annesi Turhan Sultan'ın suikastı önlemesiyle birlikte Lala Süleyman Aga ve Turhan Sultan taraftarı isyancı askerler tarafından boğularak hal edildi. Bundan sonra da Valide-i Şehide olarak anıldı. Kösem Sultan için Valide-i Kebire, Valide-i Atika, Valide-i Muazzama, Sahibet-ül Makam, Ulu Valide unvanları da kullanıldı.  Su

Vilayat-ı Sitte Nedir?

'' Altı il '' anlamına gelen Vilayat-i Sitte doğudaki; Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ (Harput ya da Ma'mûretü'l-Azîz), Bitlis illerine verilen genel bir isimdir. İlk olarak 1878 Berlin Anlaşması'na konu olan Vilayat-ı Sitte, bu anlaşmada ıslahat yapılması  gereken bir bölge olarak kabul edildi. Ermeniler için ıslahat yapılmasını isteyen Avrupalı  devletler ve Ruslar Ermeni Sorunu'nu tetiklemeye çalışmışlardı. Öyleki bölgede Ermeni  nüfusu çoğunlukta dahi değildi. Yine 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ünlü 24. maddesi, Osmanlıca metinde  Vilayat-ı Sitte olarak geçti. Maddeye göre; Doğuda altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa İ tilaf Devletleri bu bölgeyi denetim altına (işgal) alabileceklerdi. İngilizce metinde 6 Ermeni  vilayeti olarak adı geçen bölgede İtilaf Devletlerinin amacı; Osmanlı Devletinin doğu  bölgesindeki Vilayat-ı Sitte de bir Ermeni devleti kurmaktı. NOT: Değerli Öğrenciler Vilayat-ı Sitte'yi baş ha

Vilayat-ı Selase Nedir?

Kosova, Selanik, Manastır vilayetlerine Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen ad Vilayat-ı Selase 'dir. Osmanlı Devleti döneminde Makedonya bölgesi bu biçimde tanımlandı. Kimi kaynaklara göre Üsküp  vilayeti de  Vilayat-ı Selase içerisinde yer aldı. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarına doğru Rumeli Eyaletindeki Kosova, Manastır ve Üsküp sahasını belirtirken Vilayat-i Selase tabirini kullandı. Bugünkü Makedonya bölgesi içindeki bu saha doğuda Pindus, batıda Ohri Gölü, güneyde Olimpos ve Pindus, kuzeyde ise Sar Planına ile çevrilidir. Bir başka görüşe göre; ' ' Osmanlı idarî teşkilatında “vilâyât-ı selâse” olarak tanımlanan Makedonya bölgesi, Balkan yarımadasının güneybatısını teşkil etmekte, Selanik vilayetinin tümünü, Kosova ve Manastır vilayetlerinin Arnavutluk’tan geri kalan kısmını kapsamaktadır.'' Makedonya Derleyen: Ali ÇİMEN Kaynakça: → Mucize ÜNLÜ , '' MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA OS