Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Kurulan Partilerin (Fırka) İsimleri Nelerdir?

1. İttihat ve Terakki Fırkası (Osmanlı İttihâd ve Terakkî Cemiyeti) (Sonrasında Teceddüt Fırkası adıyla kurulacak.)

2. Hürriyet ve Îtilâf Fırkası

3. Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbâd)

4. Ahrâr Fırkası

5. İttihâd-ı Muhammedî Fırkası

6. Mûtedil Hürriyetperverân Fırkası

7. Hey’et-i Müttefika-i Osmâniyye

8. Islâhât-i Esâsîye-i Osmaniye Fırkası

9. Ahâlî Fırkası

10. Halâskârân Grubu (Halaskaran Zabitan Grubu)

11. Millî Meşrûtiyet Fırkası

12. Ahâli İktisat Fırkası

13. Osmanlı Hürriyetperver Avâm Fırkası

14. Radikal Avam Fırkası

15. Selâmet-i Osmaniye Fırkası

16. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

17. Millî Ahrâr Fırkası

18. Amele Fırkası

19. Türkiye Zurra Fırkası

20. Millî Türk Fırkası

21. Sosyal Demokrat Fırkası

22. Türkiye Sosyalist Fırkası

23. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası

24. Müstakil Sosyalist Fırkası

25. Osmanlı Sosyalist Fırkası

26. Osmanlı Mesai Fırkası

27. Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası

28. Türkiye Komünist Partisi (Ankara Merkezli)

29. Türkiye Komünist Fırkası (Ankara Merkezli)

30. Halk İştirakiyun Fırkası  (Ankara Merkezli)

31. Fedakâran-i Millet Cemiyeti





Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd