Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Berat Nedir?

Türk- İslam devletlerinde padişahın bir göreve atadığı, aylık bağladığı, san, ünvan, nişan, rütbe  verdiği, toprak ayrıcalığı tanıdığı kişiler için gönderdiği fermanlara Berat (ya da Nişan-ı Şerif, Berat-ı Şerif) denir. Berat, padişah değişikliklerinde  yeni padişahın tuğrası ile tazelenirdi. Ayrıca bu işlemde Tecdid-i Berat adıyla da bir vergi kesilirdi. Osmanlı'da her türlü göreve gelen kişiler ki bu görevler vezirlik, beylerbeylik, defterdarlık da olabilir, berat ile göreve başlardı. Tımar sahipleri de aynı şekilde padişah beratıyla toprağı işleme hakkını elde ederdi. Sultan I. Mustafa'nın Beratı Sultan Mehmet Reşat'ın Beratı

Zafername Nedir?

Türk- İslam devletlerinde hükümdarların galip geldiği bir savaşı, başka ülke hükümdarlarına yazıyla duyurmasına Zafername denir.

9 Eylül 1922'de İzmir'e Türk Bayrağını Diken İlk Kişi Kimdi?

İzmir'in Yunan işgalinden kurtarıldığı gün, 9 Eylül 1922'de, İzmir'e süvari birliği ile girerek İzmir Hükümet Konağı'na bayrağı diken ilk kişi, süvari Yüzbaşı Şerafettin Bey 'di. Prof. Dr. Kemal Arı'nın Üçüncü Kılıç (İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin) kitabında konu ayrıntılı olarak ele alınmıştı: ''...Yüzbaşı Şerafettin'in bulunduğu 4. Süvari alayı Sabuncubeli'nden aşağıya uzanan yol boyunca Mersinli'ye doğru ilerliyordu. 4. Süvari Alay Komutanı Reşat Bey, Yüzbaşı Şerafettin'i öncü birliğin komutanı yaptı. Ordu İzmir'in kapılarına dayanmıştı... Yüzbaşı Şerafettin'in emrindeki müfreze Halkapınar'a yürüdü. Girdiği çatışmada 4 erini şehit vermişti. Ne olursa olsun yola devam eden  öncü birlik  Punto'ya (Alsancak) ulaştı. Kordon'a doğru hareket etti. ...Yüzbaşı Şerafettin Bey, elinde kılıcı, kıtasının başında bir solukta Konak Meydanı'na çıkmak, Hükümet Konağı'na ve Sarıkışla'ya ula

Amanname Nedir?

Özellikle gayri müslim tebaaya verilen, padişah tarafından çıkarılan af fermanına, emrine Amanname denir. Padişah amannameleri, fethedilen bölgelerde yaşayan müslüman olmayan halkın can, mal, ırz güvenliğinin teminatıydı. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te, İstanbul'un fethinden hemen sonra, İstanbul'da kalmış olan Bizans ve Cenevizlilere hitaben yayımladığı; insan hak ve özgürlükleri, adalet, hoşgörü içerikli amannamesi şöyleydi: ''Ben ki emir-i azam sultan-ı Muazzam Murad Han oğlu padişah-ı muazzam ve emir-i azam sultan Muhammed Han. Yerleri ve gökleri yaratan Allah adına, Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhimüsselam adına, yüce kitabımız Kuran-ı azimüşşan adına, Allah'ın yüz yimi dört bin peygamberi adına, büyük babamız, babamız ve oğullarımız adına, kuşandığımız kılıç adına yemine ederiz ki şehrin Katolik papazları tarafından bizim Bab-ı Humayunumuz'a mümessil olarak gönderilen rahiplerle Senyör Baraban Balios, Senyör Markis Drifango

Katedral Nedir?

Hristiyanlık inancında büyük kiliselere Katedral denir. Kısaca baş kilisedir. Kiliselerin idari organlarıdır. Hristiyanlık dininin herhangi bir mezhebinin baş sorumlusu olan piskoposların bulunduğu dini merkezdir. Köln Katedrali

Papirüs Nedir?

Eski Mısır'da papirüs bitkisinin gövde kısmından yapılan kağıda Papirüs denir.  Eski Mısır medeniyetinin gelişmesinde papirüs etkili olmuştur. Bu kağıt Eski Mısırla birlikte Yunanistan'da, Roma'da, Anadolu'da kullanıldı. Bergama'ya kadar ihraç edilen papirüsün Bergama Kütüphanesi'nin Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'ni geçeceği kuşkusuyla ihracının durdurulduğu; hatta Bergamalılar'ın parşomen adlı kağıdı, kağıt ihtiyacından icat ettikleri belirtilmektedir. Papirüs Bitkisi

Çariçe Ne Demektir?

Rusya İmparatorluğu'nda Çar adı verilen hükümdarın eşine Çariçe denir. Prenses, imparatoriçe anlamlarına gelir. Örnek: Osmanlı'nın mutlak galibiyetiyle sonuçlanan 1711 Prut Savaşı (Osmanlı- Rus Savaşı) sırasında savaşın bitirilip 1711 Prut Anlaşması'nın yapılmasında, Çar Büyük (I. Deli) Petro ile evli Çariçe I. Katerina'nın büyük etkisi olduğu iddia edilmektedir. Çariçe I. Katerina

Çar Ne Demektir?

Tarihte Rus krallarına Çar adı verilirdi. Tarihte Rus imparatorlardan başka Bulgar ve Sırp krallar da bu unvanı kullanmıştır.  Batı Roma'nın yıkılmasıyla onun hatta Sezar'ın tahtının varisi olduğunu iddia eden krallıklardan birisi de Rus İmparatorluğuydu.  Rusya Knezliği'ni (prenslik) büyük bir imparatorluk haline getiren ünlü Çar Büyük (Deli, Dahi) Petro ise Çar kavramına en iyi örnektir. Rus Çarı Deli Petro

Balyos Nedir?

Osmanlılar Dönemi'nde Venedik elçilerine verilen isme Balyos adı verilirdi. Bizans'ın Venediklilere İstanbul'da ticari kolonicilik yapmasına izin vermesiyle bir hayli artan Venedikli tüccarlar Baiulus adıyla anıldılar. Balyos kavramının kökeni de buradan gelmektedir. Balyos 16 yıl süren Osmanlı- Venedik Deniz Savaşları sonrası 1479'da yapılan barış anlaşmasıyla Venediklilere ticari imtiyazlar (ayrıcalık) verilince, Venedikli elçilerin (Balyos) itibarları daha da arttı. Öyle ki Balyoslar, Osmanlı topraklarında bulunan Venediklilerin davalarında yargıçlık yaptılar. 1797'de Napolyon tarafından Venedik Cumhuriyeti yıkılınca balyos kavramı da tarihe karıştı. Venedik elçilerinin Osmanlı'da ne olup bittiği hakkında ülkelerine gönderdikleri düzenli raporlar, dönemi dışardan bakan bir gözden görmemize olanak verir. Balyos Gözüyle Osmanlı  NOT: Yukarıdaki fotoğraf, Tarihçi Erhan Afyoncu'nun; Venedik Elçilerinin Gözüyle Kanuni ve Şehzade Mustafa a

Tersane Nedir?

Gemilerin bakım, yapım ve onarım merkezlerine Tersane denir. Kökeni İtalyanca ''tersana'' sözcüğüdür. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devletleri dönemlerinde denizciliğe önem verilmiş ve tersaneler yaptırılmıştı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keuykubat'ın Alaiye (Alanya) Tersanesi ki Anadolu Selçuklu'nun Akdeniz'deki ilk tersanesidir, Yıldırım Bayezıt dönemindeki Gelibolu Tersanesi ise Osmanlı'nın ilk tersanesi olarak tarihi tersanelere örnek olarak gösterilebilir. Alaiye Tersanesi

Nom Nedir?

Antik Mısır'da kentlere verilen isme Nom denir. Eski Mısır'da Sepat adı da verilen nomlar, vezirlere karşı sorumlu yarı feodal yönetim birimleriydi. Nomark adlı yöneticiler tarafından idare edilirlerdi. Eski Mısır 'da krallık dönemi öncesindeki şehir devletleri yapısıydı. Aşağı Mısır Nomları

Antika Nedir?

Tarihsel bir döneme ait olan eserlere, eşyalara kısaca Antika denir. Bir sanatsal eserin, bir eşyanın az bulunur ve çok eski dönemlerden kalan bir şey olması, ona antika eser olması özelliği kazandırır. Bir başka şekilde antika, Eski çağlardan kalma eserlerdir. Resimler, heykeller, paralar, geçmiş dönemlere ait kap kacaklar, silah malzemeleri, el yazması kitaplar, tablolar, mobilyalar, halılar, kilimler, bakır eşyalar, eski pikaplar ve daha bir çok şey tarihi değeri ve az bulunurluk özelliği dikkate alınarak antika eşya özelliğinde olabilir. Antika Eser Fotoğrafları: Lidya Parası     Eski Çağ İçki ve Su Kabı Tombak Aşurelik  

Antikite Nedir?

Eski Yunan ve Roma sanatına verilen genel ada antikite denir.  M.Ö. VI. yüzyıl ile M.Ö. III. yüzyıl arasında kalan Yunan ve Roma dönemi için kullanılan bir genel deyimdir. M.S. III. ve VI. yüzyıllar arasında kullanıldığında ise Antik Çağ anlamına gelir.  TDK sözlüğünde ise '' ilkçağ' ' anlamıyla ( antiquité) Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür.

Tarihte İlk Emperyal Krallık ve Kral Kimdir?

AKADLAR tarihteki ilk emperyal krallıktır. İlk emperyal Kral Akad Kralı SARGON , Sümerleri yenerek Mezopotamya'da Akad Devleti'ni kurmuştur.   Sâmi kökenli Akadlar, Akadça'yı önemli bir dil haline getirmişler, dünyada ilk kez geniş bir alanda  devlet kurmuşlardı. AKADLAR

Selçuklu Mimarisinde Hükümdar İsimleri Nedir?

Keykubat , Keykavus , Alaaddin , Keyhüsrev isimleri Selçuklu mimarisinde bolca kullanılan Selçuklu hükümdarlarının isimleri ya da lakablarıydı. Anadolu Selçuklularında mimari eserler genelde bu isimler ile anılırdı ya da mimari eserleri yaptıran hükümdarlar genellikle bu isimlerle anıldı. Bu sözcükler Farsça kökenliydi. Çünkü Anadolu Selçuklular İran'dan Büyük Selçuklular'dan kopup Anadolu'ya gelmişlerdi. Örnekler: I. Alâeddin Keykubad , I. İzzeddin Keykavus , I. Gıyaseddin Keyhüsrev   Niğde Alaaddin Camii Niğde Alaaddin Camii  NOT: I. Alaettin Keykubat tarafından Niğde'de yaptırılan bu caminin mimarı Mahmut Oğlu Sıddık'tır. 1970 yılında onarılan yapıt, Ulu Cami adıyla da anılır. Taçkapısındaki taş süslemeleriyle ünlüdür. Güneş ışıklarının yaz aylarında 10:00-11:00 saatleri arasında portaldaki taş oymalar üzerinde bıraktığı gölgeler, taç giymiş kadın başı oluşturur.  Bu tasarım, İslam imarisinin ilk ve tek örneğidir. Sivas İzzettin

Anadolu Selçukluları'nda Mimari Şehirler Nerelerdir?

Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Antalya, Alanya, Tokat, Niğde, Afyonkarahisar, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Tercan, Beyşehir , Divriği gibi şehirler, Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nin mimari eserler bıraktıkları başlıca şehirlerdir. Anadolu Selçukluları; tarihi dönemlerinden günümüze hanlar, kervansaraylar, mescitler, camiler, minareler, külliyeler, darüşşifalar, bimarhaneler, kümbetler, türbeler, köprüler, çeşmeler, imarethaneler, medreseler, saraylar, köşkler, kaleler bıraktılar. Erzurum ve Sivas'ta Çifte Minareli Medreseler , Sivas'ta Gök Medrese ve Buruciye Medresesi , Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii , Akşehir'de Taş Medrese , Kayseri'de Huand Hatun Camii , Niğde'de Alaeddin Camii , Konya'da İnce Minareli ve Taş Medreseler , Tokat'ta Gök Medrese , Konya- Aksaray yolunda Sultan Hanı , Kayseri- Malatya yolunda Karatay Kervansarayı , Kayseri'de Keykubadiye Sarayı ,  Konya'da Alaeddin Köşkü , Tercan'da Mama Hatun Tü