Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Men-i Müskirat Kanunu Nedir?

I. TBMM tarafından 14 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan alkollü içeceklerin yasaklanması kanunudur. İçki yasağı, ilk olarak I. Meclis içinde II. grup olarak adlandırılan, muhafazakar çevreler tarafından kanun teklifi olarak sunuldu. Men-i Müskirat Kanunu'yla ilgili uzun tartışmalar  ki yaklaşık 5 ay sürdü, mecliste I. gruptaki Müdafa-i Hukuk Grubu ile 2. grupta yer alan muhafazakar milletvekilleri arasında 14 Eylül'e kadar sürdü. İçki yasağını savunanlar ''taassup'' ile hareket ettiler. Bu dönemde İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından TBMM'ye atılan ''dinsiz, kafir'' iftiraları; İcra Vekilleri Heyeti'nin de (TBMM Hükümeti) istememesine rağmen kanun teklifini kabul etmesinde etkili oldu.  Görüldüğü üzere başlangıçta muhafazakar milletvekillerinin bir isteği olan içki yasağı; Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumu disipline etmek, TBMM'nin otoritesini artırmak, Milli Mücadele içerisinde muhafazakar grupların desteğini alm

Ataşemiliter Nedir?

Askeri büyükelçi  demektir. Bir ülkenin başka bir ülkede askeri-siyasi görevlerde temsilcisi olan; bilgi toplayan, diğer ülke temsilcileri ile diplomatik görüşmeler yapan askeri elçilik temsilcisine ya da elçiliğin askeri danışmanına ataşemiliter denir. Ataşemiliter; askeri-siyasi bir kavramdır. Örneğin; 1913'te Mustafa Kemal'in Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya ataşemiliter (askeri büyükelçi) olarak atanması... Sofya'da, Kıyafet Balosu'nda, yeniçeri kostümü ile Ataşemiliter M. Kemal

Men-i İsrafat Kanunu Nedir?

I. TBMM'nin 25 Kasım 1920'de kabul ettiği M en-i İsrafat Kanunu; düğünlerde israfın yasaklanmasına dair kanundur .     Köklü bir gelenek olan düğünlerde, büyük bir israf içerisinde kalınıyordu.Günlerce eğlence yapılıyor, gece-gündüz yemek veriliyor; kız tarafına dini bir ritüel olarak verilen ''mehir'''  abartılarak başlık parası ödeniyordu. Bu tür düğünleri yapmayanlar ayıplanırdı. Düğün sahibi bağı, bahçesi, tarlası ne varsa satar; o düğünü yapardı. Sonra da yokluk ve sefalet çekilirdi. Olmayanlar da bu düğün israfını yapamadıklarından zorda kalırdı. Bu yüzden kız kaçırma olayları sosyal bir yaraydı. Bunun da önlenmesi için tedbirler alınmalıydı.    Düğünde yapılan masraflarla Avrupa'dan gelen ithal ürünler kazanıyordu. Zaten yoksul olan halk, israfın dibine itilmemeliydi. Yokluk ve savaş döneminde olunduğu unutulmamalıydı. Ülkenin işgal altında olduğu bu dönemde; TBMM elinden geldiği kadar mali kaynaklar meydana getirmeye çalışmış, bu

Nisab-ı Müzakere Kanunu Nedir?

I. TBMM tarafından 5 Eylül 1920'de çıkarılan; meclis iç tüzüğü ile ilgili konuların yer aldığı bir kanundur. 1921 anayasası öncesi çıkarılan bu kanunun içeriğinde milletvekili maaşları, karar yeter sayısı, milletvekilliği süresi gibi konulara değinilmiştir. Örneğin; Nisabı müzakere kanunu (Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 21 şubat 1337 - No. 3) No. 18 BİRİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi, hilâfet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlâs ve istiklâlinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şeraiti âtiye dairesinde müstemirren inikat eder. İKİNCİ MADDE — Her livanın Büyük Millet Meclisinde mevcut miktar âzası İntihap kanununun tâyin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe vuku bulacak münhalâta yeni âza intihap edilmez. ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzasından senede iki ay bilâ mazeret ve bilâ fasıla Meclise devam etmiyenler Heyeti Umumiye karariyle müstafi addolunurlar. DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzalığiyle m

Manda ve Himaye Kavramları Ne Demektir?

Kısaca; I. Dünya Savaşı sonrası güçlü, sömürgeci devletlerin, askeri ve teknik bakımdan zayıf olan devletleri kendi himayelerine alarak yönetmeleri sistemine Manda ve Himaye Sistemi denir. Aslında sömürgeciliğin I. Dünya Savaşı sonrası isim değiştirmiş halidir. Örneğin Suriye'nin Fransa; Irak'ın İngiliz mandaterliğine geçmesi... I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, Wilson Prensiplerini  kabul ettikleri için fiilen mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almamayı kabul etmişlerdi. Bunun üzerine galip devletler fiilen kendi topraklarına katamadıkları bölgeler için çeşitli gerekçeler oluşturdular. Söz konusu bölgelerin kendi kendilerini yönetemeyecekleri gibi gerekçelerle bu yerleri Milletler Cemiyeti adına bölüştüler. Bölüştükleri yerleri vesayet altına alan İtilaf devletleri, sömürge yönetimlerini kurdular.  Fransızca kökenli bir sözcük olan ''Manda'', Türkçe'ye ''Görev, Yetki'' gibi kavramlar biçiminde çevrilir. Manda

Türk Tarih Kurumu'nun İlk Başkanı Kimdir?

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Tarih Kurumu) ilk başkanı M. Tevfik Bıyıklıoğlu 'dur. Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni birincilik ile bitiren Mehmet Tevfik Bey; Cumhurbaşkanılığı Genel Sekreterliği (Riyaset-i Cumhur Umumi Katipliği) görevinde bulundu.  Trablusgarp, I .Dünya Savaşı ve Kurutluş Savaşı savaşlarına katılan Tevfik Bey İstiklal Madalyası, İftihar Madalyası, Harp Madalyası'na sahiptir. Ayrıca Lozan Barış Anlaşması görüşmelerine askeri danışman olarak katılmıştır. Türk İstiklal Harbi, Trakya'da Milli Mücadele gibi eserlere sahiptir. M. Tevfik Bıyıklıoğlu

Türk Dil Kurumu'nun İlk Başkanı Kimdir?

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Dil Kurumu) ilk başkanı  Sâmih Rif'at' tır.  İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif ile birlikte Divan-ı Lügat-it Türk'ü tercüme etmiştir. Ünlü yazar Oktay Rıfat'ın babasıdır. Samih Rifat Bey (Yalnızgil)