Nisab-ı Müzakere Kanunu Nedir?

I. TBMM tarafından 5 Eylül 1920'de çıkarılan; meclis iç tüzüğü ile ilgili konuların yer aldığı bir kanundur. 1921 anayasası öncesi çıkarılan bu kanunun içeriğinde milletvekili maaşları, karar yeter sayısı, milletvekilliği süresi gibi konulara değinilmiştir.

Örneğin;

Nisabı müzakere kanunu

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 21 şubat 1337 - No. 3)
No.

18

BİRİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi, hilâfet ve saltanatın, vatan ve milletin
istihlâs ve istiklâlinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şeraiti âtiye dairesinde
müstemirren inikat eder.

İKİNCİ MADDE — Her livanın Büyük Millet Meclisinde mevcut miktar âzası
İntihap kanununun tâyin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe vuku
bulacak münhalâta yeni âza intihap edilmez.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzasından senede iki ay bilâ mazeret
ve bilâ fasıla Meclise devam etmiyenler Heyeti Umumiye karariyle müstafi
addolunurlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzalığiyle memuriyet bir zat
uhdesinde içtima edemez. Ancak Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet Meclisinin
inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve kolordu kumandanlığı memuriyetlerinin Meclis
âzalığiyle cemi caizdir.

BEŞİNCİ MADDE — Her dairei intihabiyeden beş âza intihabı itibariyle heyeti
mecmuasının nısfından bir fazlası nisabı müzakeredir.

ALTINCI MADDE — Büyük Millet Meclisi azasına dört ay için bin iki yüz
elli lira tahsisat ve dört ayın hitammdan devrei içtimaiye nihayetine kadar Meclise
devam edenlere şehrî yüzer lira tazminat verilir.

YEDİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi azasına senede bir defaya mahsus
olmak üzere dört bin kuruş üzerindenazimet ve avdet harcırahı ita olunur.

SEKİZİNCİ MADDE — İstanbul Meclisi Mebusanmdan Büyük Millet Meclisine
iltihak eden azaya tarihi iltihaklarından itibaren şehrî yüzer lira tazminat verilir.

5 eylül 1336 ve 22 zilhicce 1338 


Tarih No.                                                                                                              Makam
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 5 eylül 1336 193 ' Heyeti Vekile Riyasetine

Meclis zabıt ceridei erindeki müzakerat fth- Cilt tiayıfaristi : 3 552:619
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunlar. 98,272,315,385,421 

KAYNAK:https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100018.pdfYorumlar