Ana içeriğe atla

Nisab-ı Müzakere Kanunu Nedir?

I. TBMM tarafından 5 Eylül 1920'de çıkarılan; meclis iç tüzüğü ile ilgili konuların yer aldığı bir kanundur. 1921 anayasası öncesi çıkarılan bu kanunun içeriğinde milletvekili maaşları, karar yeter sayısı, milletvekilliği süresi gibi konulara değinilmiştir.

Örneğin;

Nisabı müzakere kanunu

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 21 şubat 1337 - No. 3)
No.

18

BİRİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi, hilâfet ve saltanatın, vatan ve milletin
istihlâs ve istiklâlinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şeraiti âtiye dairesinde
müstemirren inikat eder.

İKİNCİ MADDE — Her livanın Büyük Millet Meclisinde mevcut miktar âzası
İntihap kanununun tâyin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe vuku
bulacak münhalâta yeni âza intihap edilmez.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzasından senede iki ay bilâ mazeret
ve bilâ fasıla Meclise devam etmiyenler Heyeti Umumiye karariyle müstafi
addolunurlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi âzalığiyle memuriyet bir zat
uhdesinde içtima edemez. Ancak Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet Meclisinin
inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve kolordu kumandanlığı memuriyetlerinin Meclis
âzalığiyle cemi caizdir.

BEŞİNCİ MADDE — Her dairei intihabiyeden beş âza intihabı itibariyle heyeti
mecmuasının nısfından bir fazlası nisabı müzakeredir.

ALTINCI MADDE — Büyük Millet Meclisi azasına dört ay için bin iki yüz
elli lira tahsisat ve dört ayın hitammdan devrei içtimaiye nihayetine kadar Meclise
devam edenlere şehrî yüzer lira tazminat verilir.

YEDİNCİ MADDE — Büyük Millet Meclisi azasına senede bir defaya mahsus
olmak üzere dört bin kuruş üzerindenazimet ve avdet harcırahı ita olunur.

SEKİZİNCİ MADDE — İstanbul Meclisi Mebusanmdan Büyük Millet Meclisine
iltihak eden azaya tarihi iltihaklarından itibaren şehrî yüzer lira tazminat verilir.

5 eylül 1336 ve 22 zilhicce 1338 


Tarih No.                                                                                                              Makam
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 5 eylül 1336 193 ' Heyeti Vekile Riyasetine

Meclis zabıt ceridei erindeki müzakerat fth- Cilt tiayıfaristi : 3 552:619
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunlar. 98,272,315,385,421 

KAYNAK:https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100018.pdfYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd