Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Teokrasi Nedir?

Bir devletin yönetimine din kurallarının egemen olmasına Teokrasi denir.  Bu yapı teokratik (dini) devlet yapısı olarak da adlandırılır. Teokrasi, laiklik kavramının karşıtıdır. Laik olan bir devlette asla dini kurallar egemen olmaz. Teokratik bir devlette yönetimde etkili olan ruhban sınıfı yani din adamları sınıfıdır.  Yunanca Theokratia (Tanrı'nın Düzeni) anlamına gelen Teokrasi'de, genellikle dogmatik (boş inanç, akla aykırı) düşünceler ile halk yönetilmeye çalışılır. Ayrıca bir ülkede cumhuriyet, monarşi, meşrutiyet yönetimleri görülürken teokrasi de orada olabilir. Örnekler:   *Eski Mısır'da firavun adı verilen kralların kendilerini Tanrı-Kral ilan etmeleri *Sümerler'deki Rahip-Kral anlayışı * Orta çağ Avrupası'nın mutlak en büyük sınıfının Papalık ve Rahipler olması... Öyle ki Ortaçağ Avrupası'nda Papalık, Avrupalı krallara taçlarını kendileri giydirirdi. * Türk-İslam Devletlerindeki Şer'i kurallar Papa'nın K

Monarşi Nedir?

Bir ülkenin tek kişi tarafından yönetimine Monarşi denir. Krallık, mutlak krallık, mutlak monarşi kavramları aynı anlamlara gelir. Saltanat sahibi kişinin yasama, yürütme, yargı erklerini kendisinde topladığı yönetim biçimidir. Krallık, sultanlık, hükümdarlık, prenslik, imparatorluk, şahlık, padişahlık, hanlık, kağanlık, emirlik gibi unvanlar Monarşi yönetimindeki unvanlardır. Bu yönetim biçiminde kral olan kişi genellikle ölümüne dek bu görevi sürdürür. Krallık ya babadan oğula geçer, ya da kralın hanedanından bir yakını tahta geçerek monarşi yönetimini sürdürür. Örnek: Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşi yönetimine bir örnektir. TBMM'nin 1 Kasım 1922'de Saltanat'ı kaldırması ile bu yönetim biçimi Türkiye'de sona ermiştir.İngiltere'de ise 1215'te Magna Carta ile mutlak monarşi yönetimi, çağdaş demokrasiye gidişte dünyadaki ilk adımı atmıştır.

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Emir'ül Ümera Nedir?

Abbasi Devleti'nde eyaletlerin başında bulunan asker ya da sivil yöneticilere, valilere Emîr'ül Umera denir. Abbasilerde başkomutan anlamında kullanılmıştı. Türk- İslam devletlerinde ise Kara Kuvvetleri Komutanı anlamına gelecek biçimde kullanıldı.  Abbasi Devleti'nin zayıflaması ve merkezi otoritesinin kaybolması ile birlikte emir'ül umera adı verilen yöneticiler bulundukları bölgelerde bir bir bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece bu yöneticiler, Tevaif-i Mülük (Tayfa Devletleri) devletler meydana getirmişler ve feodal bir yapı haline gelmişlerdi. Ayrıca BKZ. → Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/tevaif-i-muluk-devletler-ne-demektir.html Derleyen: Ali ÇİMEN

Emevilerin Arap Milliyetçiliği'nin Kanıtları Nelerdir?

Emeviler; * Arapça'yı resmi dil haline getirdiler. * Arap olmayan gayri müslimleri hatta müslüman toplumları küçümsediler. Onlara köle anlamına gelen '' Mevali '' dediler. * Arap olmayan müslümanlara devlet görevi vermediler. * İlk Arap parası nı bastırdılar. * Arap olmayan müslümanlara kız vermediler. Emevi Devleti, milliyetçi hatta ırkçı sayılabilecek bir devlet politikası uyguladı. Böylece İslam devleti bir Arap devleti haline geldi. Emevi Dinarı

Laiklik Aşamaları'nın Kronolojik Sıralaması Nedir?

* 1 Kasım 1922 : Saltanat'ın Kaldırılması * 3 Mart 1924 : Halifeliğin Kaldırılması *  3 Mart 1924: Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin Kaldırılması  *  3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu * 2 Eylül 1925 : Din Görevlisi Dışındaki Kişilerin Cübbe ve Sarık Giymesinin Yasaklanması * 25 Kasım 1925 : Kılık Kiyafet (Şapka) Kanunu * 30 Kasım 1925 : Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması * 17 Şubat 1926 : Türk Medeni Kanunu * 2 Mart 1926 : Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun     * 1926 : Medreselerin Kapatılması * 1 Kasım 1928 : Latin Harfleri'nin Kabulü * 1928 : ''Devletin dini İslamdır.'' maddesinin anayasadan çıkarılması. * 1934 : İbadet Yerlerinin Dışında Dinsel Kıyafetler ve İşaretlerle Dolaşılmasının Yasaklanması * 3 Aralık 1934 : Bazı Kisvelerin ( kıyafetlerin) giyilemeyeceğine Dair Kanunun Çıkarılması * 5 Şubat 1937 : 1924 Anayasası'na Atatürk İlkeleri'nin Girmesi  Ayrıca Bakınız: http://www.sess