Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türkiye Ne Anlama Gelir? Neresidir?

  TÜRKİYE (TÜRKİYA) Neresidir? VI. Yüzyılda Orta Asya IX. ve X. Yüzyılda İtil-Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar olan bölge XI. Yüzyıl sonlarından itibaren de Anadolu TÜRKİYA (TÜRKİYE) adıyla anılmıştır. →Özellikle Avrupa ve Bizans İmparatorluğu Anadolu için TÜRKİYA ifadesini 1176 Miryokefalon Savaşı’ndan sonra kaynaklarında kullanacaklardır. Türkiye bu dönemde Türkeli, Anadolu'da yaşayan Türklerin memleketidir. *Tarihte TÜRK adıyla kurulan ilk Türk devleti Köktürklerdir . *Tarihte Türkiye (Türkiya) adıyla anılan ilk Türk devleti, Memalik-i Türkiya’dır . Yani Mısır’da kurulan Memlük Türk Kölemen Devletidir. Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Türk Adının Anlamı Nedir?

TÜRK Adının Anlamı Nedir? *Uygur metinlerinde; Güçlü- Kuvvetli *Divan-ı Lügat-it Türk’te; Olgunluk Çağı *Çin kaynaklarında; T’u-küe/Türk, Miğfer *İslam kaynaklarında; deniz kıyısında oturan adam, terk edilmiş, Takye-Olgunluk Çağı *Türkolog A. Vambery’e göre; türemek fiilinden türük-Türk *Ziya Gökalp’e göre; töreli/türeli (kanun, düzen sahibi) anlamlarına gelir. *Köktürkler ile birlikte TÜRK adı; Türk soyunu ifade eder.

Gazne Devlet Yönetimi Nedir?

Gazne Devlet Yönetimi ve Divanları Divan-ı Vezaret: Başkanı vezirdi. Mali işlerle ve genel yönetim işleri ile ilgilenen meclisti. Divan-ı Risalet: İç ve dış yazışmaların yapıldığı divandı. Başkanı ise Sahib-i Divan-ı Risalet’ti. Divan-ı İşraf: Başkanı Müşrif’ti.Devletin iç haberleşme ve istihbarat işlerinden sorumluydu. Divan-ı Vekalet: Hükümdar ve ailesine ait mali işlerle ilgilenen divandı. Başkanı ise Vekil-i Has’dı .

Divan-ı Saltanat Nedir?

Divan-ı Saltanat Nedir? Divan-ı Saltanat İlk Türk-İslam devletlerinde özellikle de Büyük Selçuklu Devleti’nde önemli konuların görüşüldüğü, önemli devlet konuları hakkında kararların verildiği en büyük divana (meclise) Divan-ı Saltanat (Divan-ı Ali) denir. Divan-ı Saltanat görevlerine göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır: Niyabet-i Saltanat: Naib-i Sultan baş yetkiliydi. Naib, hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet eden görevliydi. Bu esnada sultanın tüm yetkilerine sahip olurdu. Normalde ise devlet idaresi sırasında vezirden sonra gelirdi. Divan-ı Mezalim: Büyük siyasi suçların karara bağlandığı en yüksek mahkemedir. Ayrıca   halkın şikayetlerinin bizzat sultan tarafından dinlenildiği divandır. Divan-ı Mezalim’e sultan başkanlık etmekteydi. Divan-ı Berid: Posta işlerinden sorumlu divandır. Divan-ı Tuğra (Divan-ı İnşa): Devletin her türlü iç ve dış yazışmasından sorumlu divandır. Bu mecliste iyi derecede yabancı dil bilen, diploma

İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi İlk Türk-İslam devletlerinde devlet yönetiminde Eski Türk gelenekleri ve İslam anlayışı temel alınır. Hükümdarlar İslam dini ile birlikte ‘’Sultan’’ unvanı kullanmaya başladılar. Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan-ı Azam, Sultan’ül Âlem unvanları kullanılırdı. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametleri şunlardır: Hutbe okutmak. Para bastırmak. Sancak ( Alem ). Taht. Çetr (Şemsiye). Saltanat Çadırı. Asa. Nevbet. Hilat. Tıraz. Hükümdarın erkek çocuğuna melik adı verilirdi. Melik eğitmenine ise Atabey denirdi. Küçük yaşlarda eyaletlere devlet yönetiminde deneyim kazanmak için gönderilen her meliğin yanında bir atabey bulunurdu. Devletin merkezinin zayıfladığı dönemlerde bu atabeyler, bağımsızlıklarını ilan ederlerdi. Böylece devlet parçalanırdı. Devlet yönetiminde devletin önemli konularının görüşülüp karara bağlandığı kurumun adı ise DİVAN-I SALTANAT’dır. Diğer adı Divan-ı Ali olan olan Divan-ı Saltanat’ın

Bilecik Görüşmesi (Mülakatı) Nedir?

16 Mart 1920, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin işgal edildiği, İstanbul’un resmi olarak işgalinin başladığı yıllardı. İstanbul’daki Damat Ferit Paşa Hükümeti Kuvay-i Milliye’yi ve Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesini baltalamak için elinden geleni yapıyordu. Bu yüzden İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasındaki ilişkiler gitgide gerginleşmişti. Bu gerginliği sonucunda Damat Ferit Hükümeti istifa etmişti. 21 Ekim 1920’de Tevfik Paşa Hükümeti kuruldu. Tevfik Paşa uzlaşma yanlısıydı. Bu yüzden Ankara Hükümeti ile ilişki kurma talebinde bulundu. İstiklal Savaşı Tarihi’ne Bilecik Mülakatı ( Görüşmesi) olarak geçen görüşme,   Aralık 1920’de İstanbul ile Ankara hükümetleri arasında gerçekleşti. İstanbul Hükümeti’ni Dâhiliye Bakanı ( İçişleri Bakanı)   Ahmet İzzet Paşa, Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Salih Paşa, Tarım Bakanı Kazım Bey, Hukuk Danışmanı Münir Bey, Hoca Fatih Efendi; Ankara Hükümeti’ni Mustafa Kemal ve İsmet Bey ( İnönü ) temsil etti. Mustafa Kemal bu görüşmede; İs

Bekir Sami Günsav Kimdir?

Bekir Sami Günsav  Bekir Sami Günsav Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. 1879’da Bandırma’da doğan Bekir Sami Günsav, 1902’de Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda komutanlık yaptı. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldığını kabul ettiği Mondros Ateşkesi ile birlikte, 56. tümen komutanlığına atandı. Kısa bir süre 17. Kolordu komutan vekili olarak görev yaptı. Batı Anadolu’da ulusal direnişin örgütlenmesine ön ayak oldu. 27 Haziran 1919’da Kula’dan ayrıldıktan sonra 56. tümen komutanı olarak Bursa’ya gitti. 3 Ekim 1919’da Kürt Mustafa Paşa’yı Bursa vali vekilliği görevinden uzaklaştırdı. 11 Nisan 1920’de askeri ve mülki yöneticileri görevden alma, tutuklama, idam cezası uygulama gibi olağanüstü yetkiler ile donatıldı. Bursa’da Yunan birliklerine karşı direndi. Fakat 8 Temmuz 1920’de kenti boşaltmak zorunda kaldı. M. Kemal’in kenti boşaltma emrini bir hükümet kararı olarak kendisinin verdiğin

Bekir Sami Bey Kimdir?

Bekir Sami Kunduh                                                      Bekir Sami Bey Türkiye’nin ilk Dışişleri Bakanı’dır. Bekir Sami Bey 7 dil bilen, Osetya kökenli ve Kurtuluş Savaşı yıllarında dış siyasette adı olan önemli bir isimdir.   Kuzey Kafkasyalı Musa Kunduh Paşa’nın oğlu olan Bekir Sami Bey, 1867 de doğdu. Mektebi Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. Fransa’nın başkenti Paris’te Siyasal Bilgiler okudu. Kurtuluş Savaşı’nın hemen başında Mustafa Kemal’in bağımsızlık hareketine katıldı. 1919 da Erzurum Kongresi’nde ve Sivas Kongresi’nde oluşturulan Heyeti Temsiliye’de yer aldı. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Amasya milletvekili olarak girdi. Meclisi Mebusan’ın kapatılmasının ardından 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 3Mayıs 1920’de Mustafa Kemal başkanlığında kurulan ilk Ankara Hükümeti’nin Hariciye Vekili(Dışişleri Bakanı) oldu. 20-22 Ekim 1919’da İstanbul Hükümeti temsilcileriyle ya

Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?

  Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?  * Halkın seçtiği bir meclisin olması * Kanun gücünün her şeyin üstünde olması * Seçimlerin olması * Herkesin eşit oya sahip olması * Çok partili siyasi yaşamın olması * Kralların dahi gerekli görüldüğü hallerde yargılanabilmesi *Hükümetin halkın seçtiği meclis tarafından düşürülebilmesi * Kurultayda (mecliste) kişilerin serbestçe fikirlerini belirtmesi * Çoğulculuğa önem verilmesi Resim yazısı ekle * Kuvvetler ayrılığının olması * Seçilen hükümetin yetkilerinde anayasal sınırlama getirilmesi * Siyasal eşitlik kavramına önem verilmesi * Fikirlerin özgürce beyan edilmesi * Temel hak ve özgürlüklerin sunulması Örnekler: * Şehir devletlerindeki doğrudan demokrasi anlayışı Islahat Fermanı * Eski Türklerde Kurultay’da boy beylerinin siyasi, askeri, ekonomik konularda görüşlerini serbestçe ve özgürce belirtmesi. * İngiltere’de 1215’de Kral Yurtsuz John’un Magna Carta’yı halk de

Millet Bilincinin Oluşmamasının Kanıtları Nelerdir?

* Çok farklı din, dil, ırk, kültür öğelerinin aynı bölgede yaşaması * Güçlü bir sınıf ayrımının olması ve sınıf mücadelesinin başlaması * Bölgenin işgallere, istilalara açık olması * Bölge halkının yer şekilleri nedeniyle dağınık halde yaşaması * Milli tarih ve kültür bilincinin oluşturulamaması Örnekler: *Hindistan’daki güçlü sınıf ayrımı Kast Sisteminin millet bilincini oluşturmasını geciktirmesi * Hindistan’ın işgallere ve istilalara coğrafi şartlarından dolayı devamlı açık olması.

Kültürel Asimilasyonun Kanıtları Nelerdir?

 Asimilasyonun Kanıtları Nelerdir? *Bir ulusun dilinin yasaklanması *Bir ulusun dininin, inancının yasaklanması *Bir ulusun  isimlerinin yasaklanması *Bir ulusun alfabesinin yasaklanması * ibadet özgürlüğünün yasaklanması * Bir ulusun yaptığı eserlerin yıkılması *Bir ulusa egemen gücün (devletin) baskı yapması *Çoğunluğun azınlık üstünde baskı kurması *Bir ulusun tarihi kayıtlarının silinmesi *Mülkiyet hakkının elinden alınması *Kültürel değerleri değiştirmeye zorlanması *Devlet kadrolarında görev verilmemesi Örnekler: *Balkan Savaşları sonrası, Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere; din değiştirme, sünnet olmama, Türkçe ad kullanmama gibi konularda zorla dayatmalar yapılması.   *Doğu Türkistan Uygurlarına Çin’in baskı ve dayatmalar yapması.Çocuk yapmayan Uygurluya para ödülü verilmesi gibi…

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi KPSS Deneme Soruları

Orta Asya Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti KPSS Tarih Soruları 1. ‘’Altın elbiseli adam’’ heykeli Türk Tarihinin aşağıdaki dönemlerinden hangisine aittir? A) Göktürkler B) Büyük Selçuklular C) Babürlüler D) Asya Hunları E) İskitler 2. Orta Asya’ya egemen olan İslamiyet öncesi Türk devletleri sürekli olarak Çin ülkesi ile savaş halinde oldular. Asya Hunları, I. ve II. Köktürk dönemlerinde bu mücadele sürekli devam etti. Zaman zaman kısa süreli barış zamanları yaşansa da Çinli prenseslerle evlenilerek akrabalık bağı kurulsa da bu düşmanlık uzun bir süre devam etti. Yukarıda anlatılan Türk-Çin Savaşlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir? A) Moğolların Türkleri kışkırtmaları B) Çinli prenseslerin ajanlıkları C) Ticari ilişkiler kurulamaması D)   Barbar toplumlar olmaları E) İpek Yolu’na hakim olma istekleri 3. Eski Türk geleneklerine göre; ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malıydı. Hanedan üyeleri

Timur Devleti

  Timur Devleti(1370-1507) Uluğ Bey Emir Timur, 1336’da Semerkant yakınlarında Keş şehrinde doğdu. Babası Barlas Kabilesi lideri Turgay olan Timur, Çağatay Hanlığında görevli bir komutandı. 1360’lı yıllardan itibaren Emir Timur, Çağatay Hanlığı’nın zayıflamasından yararlanarak gücünü artırdı. 1370 yılında ise Çağatay Hanlığı toprakları üzerinde Timur Devleti’ni kurdu. Devletinin kurulduğu yer Maveraünnehir, merkezi ise Semerkant şehri idi. Emir Timur Timurleng (Aksak Timur) olarak da anılır. Çünkü girdiği bir savaşta ayağından yaralanmış ve ayağı sakat kalmıştı. Emir Timur, 1370-1405 yılları arasında seferler yaptı. Bu seferler sonucunda; Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Harezm, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Hanlığı ve Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu geniş bir alana egemen oldu. Altınorda Hanı Toktamış üzerine düzenlediği sefer sonucu Altınorda Devleti’ni yıktı. Bundan sonra Moskova Knezliği güçlendi ve XVI. yüzyıldan itibaren güneye d

Osman Gazi Kimdir?

OSMAN BEY (Söğüt 1258? –Bilecik 1324?-1326?) Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve atasıdır.(1281? ya da 1299? 1302?) Oğuz töresince Baş ve Buğ’dur. Babası Kayı Boyu lideri Ertuğrul (Erdoğdu) Bey’dir. Hayma Ana’nın ise annesi olduğu rivayet edilmiştir. Türkçe kaynaklarda, Kara Osman, Osman-ı evvel, Osman Gazi; yabancı kaynaklarda ‘’Othoman’’ olarak ifade edilmiştir. Yabancı kaynaklar Osmanlı Devleti’ne, ‘’Turkish Empire’’, ‘’Ottoman Empire’’ demiştir. Osman Bey’in gerçek adının Tuman,Ataman, Otman gibi adlardan biri olduğu iddia edilir. Rivayetlere göre; Osman Bey Oğuzlar’ın Bozok boyunun Kayı kolunun lideri Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğluydu. Tevarih-i Ali Osman’da tarihçi İbn-i Kemal; Ertuğrul Bey’in Anadolu’ya geldiğinde iki oğlunun bulunduğunu, Söğüt’te göçebe yaşarken 1254 yılında ‘’aslan yapılı, ay yüzlü’’ küçük oğlu Osman’ın doğduğunu belirtir. Osman, ‘’vurmada, ve tutmada, durmada ve oturmada karındaşlarının kiçisi (küçüğü) ise de şemşir (kılıç) ve tedbirle zümresin

Köprülü Hamdi Bey Kimdir?

 Köprülü Hamdi Bey Kuvayı-i Millîye komutanlarındandır. Köprülü Hamdi Bey,1888’de Vardar’a bağlı Köprülü’de doğdu. Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Memurluk görevi ilk olarak Kosova’da başladı. Maiyyet Memurluğu yaptı. 1915 Malkara, 1916’da Keşan Kaymakamlığı yaptı. Önce Balıkesir Sındırgı kaymakamı oldu. Sonra 6 Nisan 1919’da Edremit kaymakamıyken Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından İttihatçılık fikirleri yüzünden görevinden alındı. Burhaniye’ye gitti. Yunan işgaline karşı Kuvayı-i Millîye’yi örgütledi. Ayvalık’ta Ali (Çetinkaya) Bey ve Bandırma’daki 61. Tümen Komutanı Kazım (Özalp) Bey ile işbirliği yaptı. Balıkesir Kongresi’ne delege olarak katıldı. 26-27 Ocak 1920’de, Gelibolu yakınlarında Fransızların denetimindeki Akbaş Cephaneliği’ni 40 tane atlı arkadaşıyla birlikte bastı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Bu silahları Anadolu’ya göndermeye çalışırken Ahmet Anzavur emrindeki kuvvetlerin baskınına uğrayarak 18 Şubat 1920’de Biga’da şehit oldu.

Kemaleddin Sami Paşa Kimdir?

 Kemaleddin Sami Paşa Asker ve diplomattır. Kemaleddin Sami Paşa, 1884’de Sinop’ta doğdu. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Şehzade Ömer Faruk Efendi’nin 1915’teki Avrupa gezisine, şehzadenin öğretmeni olarak katıldı. Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda görev aldı. İstanbul’un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihinden sonra Anadolu’ya geçti. Kurtuluş Savaşı’na katıldı. II. İnönü Savaşı’nda görev aldı. 13 Eylül 1921’de 4. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kemaleddin Sami Paşa, Büyük Taarruz sırasında 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1923’te Sinop milletvekili seçildi. 1924 yılında milletvekilliğinden ayrıldı. Ordudaki görevinde ise kalmaya devam etti. 20 Ağustos 1924’te Berlin büyükelçisi olan Kemaleddin Sami Paşa, 15 Nisan 1934’te Berlin’de geçirdiği bir ameliyat sonrası hayata gözlerini yumdu.   İstanbul’da 16 Mart Şehitliği’nde ki mezarı 1988’de Ankara’ya devlet mezarlığına defnedildi.

Ekonomik Bağımsızlığın Olmadığının Kanıtları Nelerdir?

  *Osmanlı’da olduğu gibi Dış Borçlar İdaresi ( Duyun-i Umumiye) kurulması *Kapitülasyonların dış baskı nedeniyle zoraki devam ettirilmesi *Bir devletin maliyesinin başka devletlerce denetim altında tutulması *Bir devletin maden, tuzla, orman v.s gelirlerine diğer devletlerin el koyması *Bir devletin manda ve himaye altında yaşaması *Bir devletin madenlerine el konulması *Bir devletin ulaşım araçlarına, limanlarına el konulması Duyun-i Umumiye