İslamiyet Öncesi Türk Tarihi KPSS Deneme Soruları

Orta Asya Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti KPSS Tarih Soruları


1. ‘’Altın elbiseli adam’’ heykeli Türk Tarihinin aşağıdaki dönemlerinden hangisine aittir?

A) Göktürkler
B) Büyük Selçuklular
C) Babürlüler
D) Asya Hunları
E) İskitler

2. Orta Asya’ya egemen olan İslamiyet öncesi Türk devletleri sürekli olarak Çin ülkesi ile savaş halinde oldular. Asya Hunları, I. ve II. Köktürk dönemlerinde bu mücadele sürekli devam etti. Zaman zaman kısa süreli barış zamanları yaşansa da Çinli prenseslerle evlenilerek akrabalık bağı kurulsa da bu düşmanlık uzun bir süre devam etti.

Yukarıda anlatılan Türk-Çin Savaşlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir?

A) Moğolların Türkleri kışkırtmaları
B) Çinli prenseslerin ajanlıkları
C) Ticari ilişkiler kurulamaması
D)  Barbar toplumlar olmaları
E) İpek Yolu’na hakim olma istekleri

3. Eski Türk geleneklerine göre; ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malıydı. Hanedan üyeleri, bu toprakları kendi arasında paylaşarak federal bir örgütlenme çatısı altında ülke, yönetilirdi.

Bu durumun bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Taht kavgalarının sona ermesi
B) Türk siyasi birliğinin sağlanması
C) Merkezi otoritenin zayıflaması
D) Güçlü devlet modeli oluşturma
E) Ülkede huzurun temin edilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk heykel sanatı örneklerindendir?

A) Balbal
B) Çetr
C) Otağ
D) Minyatür
E) Kitabe

5.İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi devlet yönetimine katılmazdı?

A) Şaman
B) Katun
C) Şad
D) Yabgu
E) Tigin

6. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının sözlü örneklerinden biri değildir?

A) Koşuk
B) Destan
C) Koşuk
D) Sav
E) Kitabe

7. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde

I.  Dokumacılık
II. Maden İşlemeciliği
III. Hayvancılık
IV. Mimari
V. Tarım

gibi alanlardan hangilerinde göçebe yaşamın olumsuz etkisi yoktur?

A) II-III-V
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-IV-V
E)  I-II-III ve V

8. Orhun Yazıtları’nda geçen ‘’Yoksulları zenginleştirmek, açları doyurmak, çıplakları giydirmek’’ ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eğitim anlayışı gelişmiştir.
B) Sınıflı toplum yapısı belirgindir.
C) Sosyal devlet anlayışı temel bir hedeftir.
D) Göçebe kültürü gelişmiştir.
E) Hukuk toplumu vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanat dallarından biri değildir?

A) Debbağlık
B) Fresk
C) Tezhip
D) Dokuma
E) Vitray

10. Aşağıdakilerden hangisi Kutlukların tarihteki en önemli özelliklerinden biridir?

A) Bilinen ilk Türk devletidir.
B) İlk önemli edebi eserleri yazmaları
C) İlk kez yerleşik hayata geçmeleri
D) İlk kez din değiştirmeleri
E) İlk kez din değiştirmeleri

11. Uygurlar döneminde hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesinin zorunlu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari ilişkilerin gelişmesi
B) Matbaa ve kâğıdın kullanılması
C) Tarım toplumu olunması
D) Yerleşik kültürün doğması
E) Özel mülkiyetin gelişmemesi

12. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde savaş zamanında; boy beyleri komutan, kadın-erkek eli silah tutan tüm boy üyeleri de asker sayılırdı.

Yukarıdaki bilgiye göre;

I. Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
II. Ordu-millet anlayışı geçerlidir.
III. Askerlik ayrıcalıklı bir meslektir.

durumlarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I-II
B)II-III
C) I-III
D)Yalnız II
E) Yalnız III

13. Türk tarihinde ilk kez ‘’han, hakan, kağan’’ gibi unvanların yerine ‘’Çar’’ unvanını kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuna Bulgarları
B) Hazarlar
C) Macarlar
D) Avrupa Hunları
E) Volga Bulgarları

14. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde görülen hükümdarlık alametlerinden biri değildir?

A) Tuğ
B) Hutbe
C) Davul
D) Otağ
E) Örgin

15. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde dini ve milli bakımdan önemli olan günlerin hep birlikte kutlandığu törenlere genel olarak hangi ad verilirdi?

A) Kam
B) Şölen
C) Böri
D) Tolga
E) Destan

16. Aşağıda verilen destan ve ait oldukları millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türeyiş- Uygurlar
B) Bozkurt- Köktürk
C) Dede Korkut- Hazar
D) Manas-Kırgız
E) Oğuz Kağan-Hun

17. Orta Asya kurulmuş aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi en geniş topraklara sahip olmuştur?

A) Köktürkler
B) II. Köktürkler
C) Uygurlar
D) Akhunlar
E) Asya Hunları

18. *Aygucu
      *Hatun 
      *Baksı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hükümdar olmadığı zamanlarda Kurultay’a başkanlık ederdi?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II-III
D) I-II
E) I-II-III

19.Türk tarihinde ilk kez kitap aşağıdakilerin hangisi tarafından basılmıştır?

A) Kumanlar
B) Hazarlar
C) Tabgaçlar
D) Kırgızlar
E) Uygurlar

20) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk Topluluklarının genel özelliklerinden biri değildir?

A) Kan davası töresinin bulunmaması
B) Sosyal devlet anlayışının görülmesi
C) Toplumun en temel biriminin aile olması
D) Genelde göçebe bir yaşam benimsenmesi
E) Minyatür ve Fresk sanatlarıyla uğraşılması
CEVAPLAR:1-D 2-E 3-C 4-A 5-A 6-E 7-B 8-C 9-C 10-B 11-A 12-D 13-A 14-B 15-B 16-C 17-A 18-D 19) E 20-E

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar

 1. şıkların çoğunda aynı cevaplar eşleşmiş hiç mi dikkat edilmemiş göze çarpmamış......

  YanıtlaSil
 2. Testin bütünü ''konu testi'' kapsamındadır. Dikkat ediniz.

  YanıtlaSil
 3. Hocam Altın Elbiseli Adam heykeli Sakalaraa aitmiş. Amaa cevaplarda Asya Hunları diye gözüküyor.

  YanıtlaSil
 4. Zeynep Hanım; ÖSYM yanlış hatırlamıyorsam Asya Hun olarak belirtmişti; yıllar önce... Fakat bu konularla ilgili sitede henüz ayrıntılı işlemler yapamadık. Fakat bu soruyu Meb kaynaklarından ayrıntılı olarak araştıracağım.Bilgilendireceğim.Eleştiriniz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 5. sorularınızı beğendim hocam emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 6. hocam son soru cevabı a dgıl mı . mınyatur ve freskı sanatı vardı *

  YanıtlaSil

Yorum Gönder