Ana içeriğe atla

Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?

 Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?

 * Halkın seçtiği bir meclisin olması

* Kanun gücünün her şeyin üstünde olması

* Seçimlerin olması

* Herkesin eşit oya sahip olması

* Çok partili siyasi yaşamın olması

* Kralların dahi gerekli görüldüğü hallerde yargılanabilmesi

*Hükümetin halkın seçtiği meclis tarafından düşürülebilmesi

* Kurultayda (mecliste) kişilerin serbestçe fikirlerini belirtmesi

* Çoğulculuğa önem verilmesi
Resim yazısı ekle

* Kuvvetler ayrılığının olması

* Seçilen hükümetin yetkilerinde anayasal sınırlama getirilmesi

* Siyasal eşitlik kavramına önem verilmesi

* Fikirlerin özgürce beyan edilmesi

* Temel hak ve özgürlüklerin sunulması

Örnekler:

* Şehir devletlerindeki doğrudan demokrasi anlayışı
Islahat Fermanı

* Eski Türklerde Kurultay’da boy beylerinin siyasi, askeri, ekonomik konularda görüşlerini serbestçe ve özgürce belirtmesi.

* İngiltere’de 1215’de Kral Yurtsuz John’un Magna Carta’yı halk desteğini alan soylularla imzalaması ve devamında parlamento kurularak, demokrasinin İngiltere’de oluşmaya başlaması

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1808 Sened-i İttifak Sözleşmesi’nin padişahın haklarında az da olsa kısıtlamaya gitmesi.

*Osmanlı İmparatorluğu’nda 3 Kasım 1839’da imzalanan Tanzimat Fermanı’nda kanun gücünün padişahın gücünden üstün olması. Padişahın kanunlara uyacağına söz vermesi.

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1856 Islahat Fermanı’nda Müslüman ve gayrimüslimlerin eşit olduğunun belirtilmesi

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Kanun-i Esasi ile Meşrutiyet adımının atılması ve Meclis-i Mebusan’ın (Halk Meclisi) açılması.
Tanzimat Fermanı

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908’de Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi.

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 II. Meşrutiyet ile birlikte Türk tarihinde ilk kez siyasal partilerin kurulması.

* Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş denemeleri

* Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı


* Türkiye Cumhuriyeti’nde 1961 anayasasında Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin getirilmesi

* 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Açılması
TBMM

* Seçmen yaşının 18’e çekilmesi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd