29 Kasım 2015 Pazar

Men-i İsrafat Kanunu Nedir?

Yorum Yap
Sponsor

I. TBMM'nin 25 Kasım 1920'de kabul ettiği Men-i İsrafat Kanunu; düğünlerde israfın yasaklanmasına dair kanundur

Ülkenin işgal altında olduğu bu dönemde; TBMM elinden geldiği kadar mali kaynaklar meydana getirmeye çalışmış, bunun yanı sıra israfı önlemek adına çalışmalar yapmıştır. Bu kanunla I. TBMM; düğünlerde ziyafet verilmesini, bir günden fazla çalgılı düğün yapmayı yasaklamış, yasağa uymayanlara para cezası ve hatta hapis cezası vereceğini kanunda belirtmişti.

Kanunun aslı şu şekildeydi:

Düğünlerde men'i israfat kanunu 

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilâm: 28 mart 1337 - No. 8)
 No. 55 
BÎRİNCÎ MADDE — Düğünlerde alelıtlak cihaz teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hedaya itası ve köçek oynatılması gibi israfat memnudur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Her livanın me calisi umumiyesi işbu kanun ile kavanini saire ahkâmına mugayir olmamak şartiylemahallî ve idarî talimatnameler tanzimine ve gerek ona müstenit tedabirin Hükümet marifetiyle tatbikini takibe mecburdur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — îşbu mevat ve talimatnameler hilâfında hareket edenler mahallî belediyelerine ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezayi nakdî ita veya bir aydan altı aya kadar hapis ile mücazat olunurlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — îşbu mevaddan mütevellit mesail sulh mahkemelerinde rüyet olunur. Bu baptaki hükümler katî ve lâzimülinfazdır. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Hitan cemiyetleri için masraf ihtiyariyle düğün yapmak memnudur. 

ALTINCI MADDE — îşbu kanun ile menedilen eşya müsadere ve mahallî belediyeleri namına bilmüzayede füruht ve irat kaydedilir. 

YEDÎNCÎ MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — îşbu kanunun icrayi ahkâmına Büyük Millet Meclisi Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 
                                                     
                                                                                  25 teşrinisani 1336 ve 13 rebiyülevvel 1339 

Tarih No. Makam Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 22 teşrinievvel 1336 696 Heyeti Vekile Riyasetine 
                                                                                                                       697 Dahiliye vekâletine 

                                                                                                                      698 Adliye » 
Meclis zabıt ceridelerindeki müzakerat fih- Cilt Sayıfa risti : 5 370:379,390:402 6 37:43 

İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunlar

KAYNAK:https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100055.pdf


DÜĞÜNLERDE MEN-İ İSRAFAT KANUNU


Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder