Ana içeriğe atla

Osmanlı'da Kadınlar Saltanatı Dönemi Nedir? (kısaca bilgi)

  XVI. yüzyılın ikinci yarısından XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadarki Osmanlı Tarihi döneminde, padişah eşlerinin, annelerinin, kızlarının haremde giriştiği iktidar mücadelesi eşliğinde, devlet bürokrasisini doğrudan ya da dolaylı olarak yönettiği döneme "Kadınlar Saltanatı Dönemi" denir. Hürrem Sultan ile başladığı belirtilen dönem, Turhan Sultan'ın sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa'yı getirmesi ile sona ermiştir.

 Bu dönemde Hürrem Sultan gibi hasekiler (padişah eşi) ile Safiye Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan, Turhan Sultan gibi vâlide sultanlar devlet idaresine müdahalede bulunmuşlardır. Şehzadelerin canlarının korunması için girişilen mücadele; saray kadınlarının devlet idaresinde padişahların ve vezirlerin değiştirilmesine, elçilikler vasıtası ile diğer devletlerle ilişkiler kurulmasına kadar giden kozmopolit bir süreç oluşturmuştur. 

 Sosyal, siyasal, ekonomik problemler, bu dönemde köklü reformlar yapılamadığından çözüme ulaşamamış, isyanlar ve kargaşa önlenememiştir. Yeteneksiz, eğitimsiz ve çocuk yaştaki padişahların başa getirilmesi ile saray kadınları etkin bir hale gelmiş, kendisine yakın kişileri liyakate bakmaksızın idareci yapmalarından ötürü problemler daha da büyümüştür. Haremdeki iktidar mücadelesi devlet idaresine etki etmiş ve nihayetinde devletin duraklamaya girmesindeki onlarca nedenden biri olarak kadınların iktidar mücadelesi görülmüştür.


Derleyen: Ali ÇİMEN

KONU HAKKINDA AYRINTILI ANLATIM ve KAYNAKÇA İÇİN BKZ.↴

KONU HAKKINDA ÖZET ANLATIM İÇİN BKZ.

AYRICA BKZ.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd