Ana içeriğe atla

Japonya'nın Ortak Refah Alanı Politikası (Ayrıntılı)

   Güney Doğu Asya'nın sömürüden kurtarılması ve bağımsızlığı için Japonya liderliğinde, Çin ve Mançurya temelinde  tüm Asya'yı kapsayacak bir alan kurulması politikasına Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Düşüncesi denir. Diğer bir tanıma göre; Batı emperyalizminin işgali altında bulunan Uzak Doğu Asya ülkelerini kurtarmak, kurtarılan bu coğrafyayı Japon egemenliği altında siyasi ve ekonomik açıdan geliştirmek gibi amaçlar ile ortaya konan düşünceye "Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Politikası" denir. 

  "Asya Asyalılarındır" fikri, bu politikanın temel çıkış noktasıdır. Bu politika ile Japonya, özellikle Çin ve Mançurya bölgesinde bir blok oluşturmaya çalışmıştır. Proje, Batı kompleksi altındaki Japonların bir çeşit ekonomik sömürgecilik ve işgal planıdır. Bu proje ile Asya'da en geniş sınırlarına ulaşmayı başarabilmişlerdir. İtalyan Mare Nostrum ve Alman Lebensraum politikalarına benzer, faşist- yayılmacı ve sömürgeci bir politikadır.

Konu ile ilgili ÖZET için BKZ.↴
Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı Haritası
  Japonya, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Meiji Restorasyonu ile modernleşme hareketlerine girişti. Bu dönemde Kore'yi ele geçirdi. Rusya ve Çin'e kafa tutmaya başladı. Ham madde ve pazar rekabetinde Uzak Doğu'nun en büyük gücü olmaya doğru ilerledi. 1929 Dünya Ekonomik Buhranının olumsuz etkilerinden sıyrılmak için yayılmacı siyasetini artırdı. 

   Japonlara göre; Batılı emperyalist devletler Uzak Doğu'dan uzaklaşmalı idi. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi sömürgeci devletlerin elindeki Asya ülkeleri alınmalı idi. Bu ülkelere Sovyet Rusya da dahildi. Ortak Refah Alanı Projesi kapsamında Çin bölgesi, Tayland, Malezya, Mançukuo (Mançurya), Hint Adaları gibi bölgeler batılılardan temizlenmeliydi. Tüm Uzak Doğu Asya coğrafyası halkları Japonya liderliğinde ilerlemeliydi. 

   Politika çerçevesinde Japonya, Çin ve Sovyet Rusya'ya bağlı Mançurya bölgesini 1931'de işgal etti. 1936'da Almanya ile Anti-komintern Paktı'nı kurdu. 1937'de ise Çin'i işgal hareketine başladı. 3 Kasım 1938'de Japonya Başbakanı Konoe Fumimaro tüm dünyaya "Yeni Doğu Asya Düzeni"ni duyurdu. 1 Ağustos 1940'ta ise Japonlar Ortak Refah Alanı (Daitōakyōeiken) kavramını ilk kez dünya gündemine getirdi.

Japon-Çinli ve Mançuryalı
   Ortak Refah Alanı başlangıçta Japonya, Çin ve Mançurya temelinde düşünüldü. Sonradan  ise Avrupa'daki savaş Japonların işine yaradı. Japon ordusunun güneye ilerlemesi ile Fransız Hindiçin, Filipinler, Malezya, Tayland, İngiliz Kuzey Borneo, Nanyōguntō, Endonezya, Myanmar ile Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın belli bölgeleri Ortak Refah Alanı içerisine eklendi.

→Almanya'nın Hayat Sahası politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/almanyanin-hayat-sahasi-politikasi-ne.html


→İtalya'nın Bizim Deniz (Mare Nostrum) Politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/italyanin-bizim-deniz-mare-nostrum.html

→Faşizm nedir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/fasizm-nedir.html

→II. Dünya Savaşı Sonrası Japonya→ Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2013/12/ii-dunya-savas-oncesinde-japonya.html

→Meiji Restorasyonu Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/06/meiji-restorasyonu-nedir.html

→Mançurya Neresidir? Kısaca Tarihi Nedir? Ayrıca  BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/mancurya-neresidir-ksa-tarihcesi-nedir.html
Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Emine Sicim KAPLAN,"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ JAPONYA’NIN GÜNEY SİYASETİNDE NANSHINRON (1868 – 1945)", Doktora Tezi, T.C. Ankara Üni. Sosyal Bilimler Ens. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2019.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl