Ana içeriğe atla

Faşizm Nedir? (Özet)

    Bir ulusun diğer uluslardan ırk, dil, kültür anlamında üstünlüğünü ifade eden; ulusun belli bir düzen ve disiplin içerisinde eğitilmesini gerekli kılan, aşırı milliyetçi, baskıcı, otoriter, anti demokratik yönetim sistemine genel olarak Faşizm denir. Faşizm, komünizme, liberalizme ve demokrasiye karşıdır.

    Liberalizmi ve demokrat parlementer düzeni reddeden faşizm I. ve II. Dünya Savaşı arasında başta İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde görülmüş bir yönetim biçimidir. Özellikle İtalyan General Benito Mussolini'nin İtalya'da 1922'de iktidara gelmesi, Adolf Hitler'in ve ırkçı Nazi Partisi'nin 1933'de Almanya'da iktidara gelmesi; II. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalmasına neden olmuştu. Faşist devletlerin genişlemeci, yayılmacı siyasetleri başta Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere bir çok bölgeyi tehdit etmiş; bu düşüncenin sahipleri milyonlarca insanın kaderine etki etmişti.

İtalyan Sosyal Cumhuriyeti Sembolü
    Faşizmin ilkeleri İtalyan filozof Giovanni Gentile tarafından oluşturuldu. Faşizmin kökeni ucunda balta bulunan bir çubuk demetinden; adı Latince ''fasces'' sözcüğünden gelir. Bu sembol, Antik Roma yöneticilerinin geniş hükümet yetkisini ortaya koyardı. İtalya'da temelleri atılan faşizm ulusalcılığın bir sonucu olarak belirmişti. Ülkede yaşayan farklı kökendeki ulusları zorla İtalyanlaştırmaya dayanıyordu. Roma İmparatorluğu'nun tekrar diriltilmesini amaçlayan Faşizm, Afrika'yı sömürmeyi de ihmal etmemişti. Mussolini'nin Gentile'den etkilendiği gerçeği, iktidarı ele geçirdiği anda resmi ideolojiyi faşizm olarak tanımlaması ile netleşmekteydi. 

    Japon militarizmi, Belçika'da Reksizm, İspanya'da Peronizm ve Falanjizm, Portekiz'de Estado Novo (Yeni Devlet, Salazar Rejimi), Yugoslavya'da Ustaşa, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm dünyada görülen diğer önemli faşizm örnekleriydi.

Nazi Sembolü
  Almanya'da Adolf Hitler ve Nazilerin saf Alman ırkını bozduğu gerekçesiyle Yahudileri soykırıma uğratması, ''Hayat Sahası'' programıyla hiçbir Alman'ın yaşamadığı bölgeleri ilhak etmesi, insanlar ve kültürler arası eşitliği reddetmesi faşizmin, ırkçılığın bir diğer örneğidir. 

Almanya'nın Hayat Sahası politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/almanyanin-hayat-sahasi-politikasi-ne.html


İtalya'nın Bizim Deniz (Mare Nostrum) Politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/italyanin-bizim-deniz-mare-nostrum.html

Derleyen : Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd