Ana içeriğe atla

Milliyetçilik Akımı Etkisiyle Osmanlı'dan Ayrılan Milletlerin İsimleri

  Osmanlı Devleti, 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından olumsuz olarak etkilenmiştir. Devletin yıkılmasının temel dış nedenlerinden ve en önemlilerinden biri milliyetçiliktir. Her ulusun kendi devletini kurduğu ve imparatorlukların parçalandığı bu fikir ile Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda Balkanlardaki milletlerin isyanı ile uğraşmış XX. yüzyılda ise Midye-Enez Hattına kadar gerilemiştir. XX. yüzyılda da milliyetçilik akımının etkisi ile Orta Doğu coğrafyasındaki Arap toplumlar Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. Sömürgeci ülkelerin kışkırtmaları da bu parçalanmada asla göz ardı edilemez.

Milliyetçilik (Ulus-Devlet) Akımının Etkisi ile Ayrılıp Devlet Kuranlar

Yunanistan→ 1829 Edirne Anlaşması →İsyan ve kışkırtma ile

Sırbistan→18718 Berlin Anlaşması→İsyan ve kışkırtma ile

Karadağ18718 Berlin Anlaşması ile

Romanya18718 Berlin Anlaşması ile

Bosna-Hersek (Avusturya ilhakı ile)→II. Meşrutiyet İlanı dönemi ile otorite boşluğu ile (Ekim 1908)

Bulgaristan→ II. Meşrutiyet İlanı dönemi otorite boşluğu ile ( Ekim 1908)

Makedonya Bölgesi (Vilayat-ı Selase)→1912 Balkan Savaşları ile

Arnavutluk→ 1912 Balkan Savaşları ile

Araplar→ 1914-1918 I. Dünya Savaşı sonunda mandacılık ile (İngilizlerin kışkırtması)

Osmanlı'dan koptular. I. Dünya Savaşı ile imparatorluklar yıkıldı. Ulus- devletler hızla kurulmaya devam etti.

→Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/01/fransiz-devriminin-osmanliya-olumsuz.html

 Osmanlı'da ilk isyan eden ve ilk bağımsız olan milletler kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlida-ilk-isyan-eden-ilk-bagimsiz.html

Vilayat-ı Selase Neresidir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2016/02/vilayat-i-selase-nedir.html

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl