Ana içeriğe atla

Türkiye II. Dünya Savaşı'na Katıldı mı?

     Hayır. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen (eylem olarak) katılmamıştır. Savaş dönemi (1939-1945) boyunca aktif silahlı tarafsızlık politikası gütmüştür. Avrupa şehirlerinin yıkıldığı, Akdeniz'in kaynadığı bu dönemde, daha önceki savaş tecrübelerini göz önüne alan Türkiye; savaş dışında kalmaya ve çeşitli anlaşmalar yapıp sınırlarını korumaya özen göstermiştir.


   Ancak savaş sonrası kurulacak Birleşmiş Milletler'e, üye olacak ülkeler için bir koşul getirildi. 1 Mart 1945'e kadar başta Almanya'ya, Mihver ülkelere savaş açmış olan ülkeler BM'ye kabul edilecekti. Bu yüzden Türkiye, savaşın bitmesine yaklaşık 1 hafta kala, 23 Şubat 1945'te, sembolik biçimde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

   Savaşan tarafların ağır baskılarına rağmen Türkiye, denge siyaseti izleyerek bu savaşa dahil olmadı. II. Dünya Savaşı'nın başlarında başta Almanya olmak üzere Mihver Devletler Türkiye'yi kendi yanında savaşta istiyordu. 1943'te durum değişince bu sefer Mihver Devletler Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasını, Müttefikler ise kendi saflarında savaşa girmesini istedi. 

   Savaş dönemlerinde, Trakya bölgesinden Rodos Adası'na kadar hemen Türkiye'nin dibinde Alman ve İtalyan askeri güçleri teyakkuz durumunda beklemiş, Suriye ve Irak'da mihver hükümetler oluşmuştu. Türkiye, savaşan ülkeler tarafından çevresi kuşatılmış bir ülke konumundaydı. Trakya'da (Çakmak Hattı) ve  Doğu sınırlarında güvenlik önlemi alan Türkiye, kendi kaynakları ile ayakta kalmaya çalışmış; denge politikası gütmüş; savaşan ülkelerin kışkırtmalarına (Refah Şilebi Faciası) karşı soğukkanlılıkla hareket ederek, bu kışkırtmalara aldanmamıştı. Savaşan iki bloktaki ülkelerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları imzalamış, topraklarını güvende tutmaya çalışmıştı. 


II.DÜNYA SAVAŞI ile İlgili BKZ.↴

II. Dünya Savaşı'na Katılmayan Ülkeler Kimlerdir?Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2014/02/ii-dunya-savasina-katilmayan-ulkeler.html

Çakmak Hattı Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/cakmak-hatti-nedir.html

Refah Şilebi Olayı Nedir? Ayrıca BKZ↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/refah-silebi-olayi-ozet.html

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Aldığı Tedbirler Nelerdir? Ayrıca BKZ↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinda-turkiyenin-aldigi.html

II. Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerin Liderleri Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-devletlerin.html

II. Dünya Savaş'na Katılan Mihver Ülkeler Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-mihver.html

II. Dünya Savaş'na Katılan Müttefikler Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinda-muttefik-devletler.html

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları Nelerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinin-sonuclari-nelerdir.html


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

İsmet İNÖNÜ, ''II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Tarafsızlığı'', 1948. BKZ.↴
http://www.ismetinonu.org.tr/ikinci-dunya-savasi-surecinde-turkiyenin-tarafsizligi-ismet-inonu-1948/

→Fatma Rezzan ÜNALP, ''İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN SAVAŞ DIŞI KALMA POLİTİKALARI VE SONUÇLARI'', Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, Cilt 1, Sayı: 45, 2020, s. 201-221.

Genel Ağdan Ulaşmak için BKZ.↴
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/51186/667276


1941- AyasofyaYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd