Ana içeriğe atla

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları (Özet)

* Müttefik Kuvvetler, Mihver Devletleri mağlup etti.

* İtalya'da faşizm, Almanya'da Nazizm yenilgiye uğradı. Dünya Faşizm tehlikesinden kurtuldu. Almanya 4 işgal bölgesine ayrılarak Müttefiklerce parçalandı.

* Savaştan en karlı çıkan devletler, ABD ve SSCB oldu.

* Asya, Afrika ve Ortadoğu'da himaye altında yaşayan toplumlar milli bağımsızlık mücadelesi vermeye başladılar. İngiltere ve Fransa Hindistan, Cezayir, Filipinler gibi bölgelere bağımsızlık vermek zorunda kaldı.

* SSCB'nin 1930'lu yıllardaki sışlanma süreci sona erdi. Savaş sırasında Almanya'yı mağlup etmesi, kendisinin kurtarıcı olarak görülmesine yol açtı.

* Japonya, ABD tarafından işgal edildi.

* Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu.

* Filistin topraklarında resmen bağımsız bir İsrail Devleti kuruldu (1948).

* Çin komünist rejime geçti.

* Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri komünist rejime geçti.

* Savaşta altmış milyon civarında insan kaybı yaşandı. SSCB nüfusunun % 13'ünü, Almanya % 10'unu, Polonya ise % 16'sını kaybetti.

* Tarihte ilk kez atom bombası kullanıldı.

*Almanya savaş sonrası Doğu ve Batı olmak üzere iki farklı ülkeye ayrıldı.

* ABD ile SSCB arasında Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya iki farklı kutba ayrıldı.

*ABD Batı Bloku'nu SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) ise Batı Bloku'nu oluşturdu.

* Batı bloku ülkeleri ABD önderliğinde NATO'da buluşurken, Doğu Bloku ülkeleri SSCB önderliğinde bir diğer askeri pakt olan Varşova Paktı'nda buluştu.

* Para düzenini sağlamak amacıyla  Vaşintın'da (Washington) Uluslararası Para Fonu (IMF) kuruldu.

* Savaş sırasında bir çok şehir tahrip oldu. Fabrikalar, limanlar, köprüler, yollar, demir yolları yok edildi.

* Savaş sırasında işlenen insanlık suçları (Nazilerin ölüm kampları) ''Soykırım'' olarak adlandırıldı.

* Tarım, sanayi ve ticaret savaş sırasında durma noktasına geldiğinden dünya ekonomisi bozuldu.

* Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948'de ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi''ni kabul etti.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd