Ana içeriğe atla

Milli Mücadele Dönemi Kongreler Kronolojisi

    Aşağıdaki tablo, Milli Mücadele döneminde yapılan yerel kongreleri ve her yönüyle ulusal olan Sivas Kongresini göstermektedir. Kongreler tablosu kronolojik bir sıra dahilinde planlanmıştır. Tablodaki Erzurum Kongresi; toplanma şekli ve amacı itibariyle bölgesel bir kongre; fakat aldığı kararlar bakımından ulusal (milli) bir kongredir. Sivas Kongresi ise hem toplanma şekli hem toplanma amacı hem de aldığı kararlar bakımından her yönüyle ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi ile yerel Afyonkarahisar ve yerel Pozantı Kongreleri Mustafa Kemal'in inisiyatifi ile toplanmıştır M. Kemal Erzurum, Sivas, Afyonkarahisar ve I. Pozantı Kongrelerine katılmıştır. 


Milli Mücadele Dönemi Kongreleri Kronolojisi

1-Kars İslam Şurası                                        (5 Kasım 1918)

2- I. Kars Kongresi                                         (14 Kasım 1918)

3 -Kars İslam Şurası Büyük Kongresi    (30 Kasım -2 Aralık 1918)

4- I. Ardahan Kongresi                                  (3- 5 Ocak 1919)

5- II. Ardahan Kongresi                                 (7- 9 Ocak 1919)

6- Büyük Kars Kongresi                                 ( 17- 18 Ocak 1919)

7- İzmir Büyük Kongresi                                (17- 19 Mart 1919)

8- I. Balıkesir Kongresi                                  (27 Haziran- 12 Temmuz 1919)

9- Erzurum Kongresi                                      (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

1O- II. Balıkesir Kongresi                              (26- 30 Temmuz 1919)

11- I. Nazilli Kongresi                                     (6- 8 Ağustos 1919)

12 -Alaşehir Kongresi                                    (16- 25 Ağustos 1919)

13-Muğla Kongresi                                        (18 Ağustos 1919)

14- SiVAS KONGRESi                                  ( 4- 12 Eylül 1919)

15- III.Balıkesir Kongresi                            (16- 27 Eylül 1919)

16 - II. Nazilli Kongresi                               (19- 20 ya da 23- 24 Eylül 1919)

17-  III.Nazilli Kongresi                               (6 Ekim 1919)

18 - I. Edirne Kongresi                                (16 Ekim 1919)

19- Sivas için Muğla Kongresi                   ( 20- 31 Ekim 1919)

20- IV. Balıkesir Kongresi                         (19- 29 Kasım 1919)

21-  II.  Edirne Kongresi                             (15 Ocak 1 920)

22- Oltu İslam Terakki Fırkası Kongresi (21 Şubat 1 920)

23- V. Balıkesir Kongresi                           (10- 23 Mart 1920)

24- Lüleburgaz Kongresi                           (31 Mart- 2 Nisan 1 920)

25-  III. (Büyük) Edirne Kongresi           (9- 14 Mayıs 1 920)

26 - Afyon Kongresi                                   (2 Ağustos 1920)

27- Pozantı Kongresi                                 (5 Ağustos 1 920)

28- Pozantı Kongresi                                 (8 Ekim 1 920)


    *Yukarıdaki kronoloji hazırlanırken Bülent Tanör'ün Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları (1918- 1920) adlı eserinden yararlanılmıştır. Farklı kaynaklarda 10 Temmuz 1919'da Edirne'de ilk kongrenin yapıldığı; böylece Lüleburgaz Kongresi ile birlikte Edirne'de beş adet kongrenin düzenlendiği belirtilir. Fakat yukarıdaki kronolojide Tanör'ün kronolojik incelemesine sadık kalınmıştır.

Ayrıca BKZ→Kurtuluş Savaşında Yerel Kongreler


Ayrıca BKZ→Kurtuluş Savaşında Yerel Kongrelerin İsimleri
http://www.sessiztarih.net/2014/06/kurtulus-savasinda-yerel-kongrelerin.html

Ayrıca BKZ→ Edirne-Lüleburgaz Yerel Kongreleri
http://www.sessiztarih.net/2020/06/trakya-pasaeli-cemiyetinin-duzenledigi.html

Ayrıca BKZ.→Mustafa Kemal'in Son katıldığı Kongre Pozantı

http://www.sessiztarih.net/2020/06/mustafa-kemalin-katildigi-son-kongre.html

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

Bülent TANÖRTürkiye'de Yerel Kongre İktidarları  (1918-1920), Afa Yay., Temmuz 1992, s.22.

Dr. Hüsnü ÖZLÜ, ''İSTİKLAL SAVAŞI’NDA DOĞU TRAKYA’DA TEŞKİLATLANMA SÜRECİ, LÜLEBURGAZ VE EDİRNE KONGRELERİ'',ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl:3, Sayı:6, Mart 2012, s. 24-51.   

Yukarıdaki makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.↴  

http://www.ijoess.com/Makaleler/2104247076_istiklal%20sava%c5%9f%c4%b1nda.pdf

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd