Ana içeriğe atla

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler Nelerdir?

 On İki Hayvanlı Türk Takvimi
Türklerin İslamiyeti kabulünden önce kullandığı takvimdir. Güneş temel olarak alınmıştır. Hun, Göktürk, Uygur ve Bulgar Türkleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yılbaşı Nevruz günüdür.Bir tam gün 24 saattir. Miladi Takvime göre Milattan Önce 2367 yılında başladığı düşünülmektedir. 12 yıllık sürekli bir devir gösteren bu takvimde yıllar sayı yerine hayvan adları ile gösterilmiştir:

👀Sıçgan      👀 Lu (Ejder)      👀 Biçin(Maymun)      👀 Ud (Sığır)            👀 Yılan      👀 Tağuk                                                                                                                                                                               👀Bars          👀Yund (At)        👀İt                                 👀 Tavışgan            👀Koy (Koyun)               
👀Tonguz (Domuz)Hicri Takvim
 İslamiyetin kabulünden sonra kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti (göç) milat olarak kabul edilmiştir.Ay yılı temel alınmıştır. İlk kez Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır.

✋Osmanlı Devleti döneminde 1676 tarihine rastlayan 1087 Hicret yılında, mali işlerde kullanılmak üzere Güneş yılı esaslı yeni bir takvim yapıldı. Hicret olayı bu takvimde de başlangıç olarak kabul edildi. Ay yılına göre hesaplanan Hicri takvimden bu yeni takvimi ayırmak için; eskisine HİCRİ KAMERİ, yenisine ise HİCRİ ŞEMSİ adı verildi.Celâlî Takvimi
Büyük Selçuklu Devleti sultanı Sultan Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından düzenlendi. Güneş yılı esasına göre hazırlandı. Takvim adını Sultan Melikşah'ın lakabı Celâlüddevle'den alır.Rûmi Takvim
Osmanlı Devletinde, Tanzimat döneminden itibaren (13 Mart 1840) kullanılmaya başlandı. Dış ülkeler ile ticaret ilişkilerindeki takvim farklılığı çeşitli olumsuzluklara yol açmaktaydı. Bu yüzden bu tür bir takvime ihtiyaç duyuldu. Güneş yılı esasına dayalıydı. Miladi Takvim ile arasında 584 yıl fark vardır.Miladi Takvim
 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti döneminden itibaren kullanılmaya başlandı. Dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılmıştır. Gregoryen Takvimi de denir.Hz. isa'nın doğumu 0 yılı ve Milat (başlangıç) olarak kabul edilir. 

Rumi Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-miladi-takvime-nasil.html

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/hicri-takvim-miladi-takvime-nasl.html

Rumi Takvim nedir? Özellikleri Kısaca Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-nedir-ozellikleri-kisaca.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd