Ana içeriğe atla

Restorasyon Dönemi (1815-1827) Nedir?

      1815 Viyana Kongresi ile Avrupa'yı Fransız İhtilali'nin fikirlerinden korumak, Monarşi düzeninin devamını sağlamak amacıyla Avrupalı büyük devletlerin gösterdiği çaba dönemine Restorasyon Dönemi (1815-1827) denir. Dönem, Viyana Kongresi ile başlar; Navarin Olayı ile sona erer. (Kimi kaynaklar Restorasyon Döneminin sonunu 1830 tarihi ile bitirir.) Bu dönem, çok uluslu imparatorlukların kendini muhafaza etme dönemidir.

    Viyana Kongresi süreci ile birlikte Avrupalı Devletler önce Kutsal İttfak oluşumunu meydana getirdiler. Sonra ise Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere birleşerek 20 Kasım 1815'te, Dörtlü İttfak oluşturarak Meternik sistemi uygulamaya başladı. Bu süreçten itibaren ''Restorasyon Dönemi'' başlamış oldu. 

   Restorasyon, sözcük anlamı olarak yeniden kurmak, düzenlemek demektir. Tarihte başka dönemler için de bu terim kullanılmıştır. Bahsi geçen Restorasyon Dönemi ise 1815-1827 arasında, Avrupa'da Napolyon'un işgal hareketleri ve Fransız Devrimi'nin monarşiler üzerindeki yıkıcı etkilerini saf dışı etme dönemidir. Bu dönemde Monarşi yönetimleri; yeniden düzen kurmaya ve statükolarını devam ettirmeye çalışırlar. Milliyetçi bir ihtilale karşı birlikte hareket edip, onu yok etmeye çalışırlar. Düzeni korumak için sertlik ve baskı yöntemlerini kullanmışlardır. Krallıklar, imparatorluklar korunmaya çalışılmış, ulus-devlet anlayışına karşı durulmuştur. Fakat Fransız İhtilali'nin kitleler üzerindeki gücü Meternik baskıyı süreç içerisinde kıracaktır. 

   Avusturya ve Prusya Meternik sistem nedeniyle Osmanlı toprak bütünlüğünden yana oldular. Osmanlı Devleti'nde Yunan (Rum) isyanı'na Avusturya Şansölyesi Metternich ve Prusya haricinde İngiltere, Rusya ve Fransa destek oldu. Bununla yetinmeyen İngiltere, Fransa ve Rusya 1827 Navarin Olayı ile Osmanlı donanmasını da yaktılar. Bu olay Meternik sistemin ve Restorasyon döneminin sona ermesine yol açtı.

→Daha Ayrıntılı bilgi için BKZ. Meternik Sistem Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/meternik-metternich-sistem-nedir.html

→Daha ayrıntılı bilgi için BKZ. Viyana Kongresi Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/viyana-kongresi-nedir.html


Yazar: Ali ÇİMEN
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd