Ana içeriğe atla

Osmanlı Devleti'nde Bilim İnsanları ve Eserleri KPSS/ ÖZET

Ali Kuşçu: Fatih dönemindeki ünlü Sah-ı Semân Medreselerinin müderrisidir. Matematik ve astronomi bilginidir. Önemli eserleri; Muhammediye (Matematik Kitabı), Fethiye (astronomi Kitabı) adlı kitaplarıdır.

Ayrıntılı bilgi için BKZ. Ali Kuşçu Kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2013/12/ali-kuscu-kimdir.html


Ahmet Mithat Efendi: XIX. yüzyılda yaşamıştır. En önemli eseri Tarih-i Hikmet'tir (Felsefe Tarihi).

Ahmet Cevdet Paşa: XIX. yüzyılda yaşamıştır. Tarih-i Cevdet (12 ciltlik Osmanlı Tarihi kitabı), Mecelle (Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında 1868-76 tarihleri arasında bir komisyon tarafından hazırlanan özel ve dini hukuk kuralları. 1926 Medeni Kanun ile yürürlükten kaldırıldı), Kısas-ı Enbiya (En bilinen Tarih kitaplarındandır.) önemli eserleridir.
Ahmet Cevdet Paşa

Altunizâde: Fatih döneminde tıp alanında çalışmış bir bilgindir. Döneminin ünlü üroloğudur.

Amasyalı Şükrullah: Behcetü't Tevârîh adlı eseri yazdı. Tarih bilimiyle uğraştı. Fatih döneminde yaşamıştır.

Bergamalı Kadri: XVI. yüzyılda yaşamış ünlü Türk dil bilimcidir. İlk Türkçe dil bilgisi kitabı olması bakımından önemli olan eseri; Müyessiretü'l-Ulûm adlı eseridir.
Bergamalı Kadri

Evliya Çelebi: Seyahatnamesi ile ünlüdür. Evliya Çelebi Seyahatnamesi adıyla on ciltlik eser yazdı. XVII. yüzyılda yaşadı.


Evliya Çelebi

Herzerfan Ahmet Çelebi: Galata Kulesinden Üsküdar'a uçuş denemesinde bulunan ünlü bilgin. XVII. yüzyılda IV. Murat döneminde yaşadı.
Hezarfen

İbrahim Müteferrika: Lale Devrinde (1718-1730) ilk kez matbaa (Darü't-Tıbâati'l Amire-1727) kurup ilk Türkçe kitabı (Vankulu Lugati-500 adet) basan çevirmen ve yazardır.

Kâtip Çelebi: (Osmanlı'da İlk oksidentalist) Gerçek adı Mustafa olan Katip Çelebi XVII. yüzyılda yaşadı. En önemli eserleri; Cihannüma (Coğrafya alanı), Atlas Minar (Tercüme alanı), Keşfu'z Zünun an Esamü'l- Kütübi ve'l Fünun (Bibliyografta alanı), Fezlek-i Osmani (Osmanlı Tarihi alanı), Tuhfet'ül Kibar (Osmanlı Deniz Savaşları)Kemalpaşazade(İbn-i Kemal):Fatih döneminin ünlü isimlerinden Kemal Paşa'nın torunudur. XVI. yüzyıda yaşamış bilgin ve şairdir. Önemli bazı eserleri; Tevârîh-i Âl-i Osman (Osmanlı Tarihi-10 ciltlik eser), Yusuf ile Züleyha (Mesnevi alanı-7777 beyitlik eser).

Koçi Bey: Koçi Bey Risalesi ile ünlüdür. XVII. yüzyılda IV. Murat döneminde yaşadı.

Lâgarî Hasan Çelebi: XVII. yüzyılda IV. Murat döneminde yaşadı. Barut macunundan yaptığı fişekler ile ilk kez roketli füze deneme uçuşunu gerçekleştiren kişidir. 


Lagari
Kafes Çarpım Sistemi- Matrakçı Nasuh

Matrakçı (Matraki) Nasuh: Kendisinin icat ettiği matrak oyunuyla tanınır. Ünlü minyatür sanatçısı, hattat ve ressamdır. Tarih, matematik, coğrafya, harita ile ilgilenmiştir. İyi bir kılıç ustasıdır ve mucittir. Beş dil bildiği kaynaklarda belirtilir. XVI. yüzyılda, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadı. Mecmuatü't-Tevârih, Süleymannâme, Beyan-ı Menazil-i Sefer-ul Irakeyn gibi tarih kitapları, Tuhfet-ul Guzat adında savaş sanatları kitabı vardır.
1533-İstanbul Minyatürü- Matrakçı Nasuh

Marko Paşa:Asıl adı Marko Apostolidis olan XIX. yüzyılda yaşamış ünlü hekimdir. Paşalık (Mirliva) rütbesine yükseltilen ilk hekim oldu.  ''Anlat derdini Marko Paşa'ya'' deyimi Marko Paşanın  döneminden kalmadır.

Marko Paşa

Müneccimbaşı Ahmet Dede: XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisidir. Müneccimbaşı tarihi diye de anılan Câmiü'd Düvel adlı eserin sahibidir.


Naîmâ: Mustafa Naîmâ Efendi, ilk resmi Osmanlı vakanüvistidir (devlet tarihçisi). XVIII. yüzyılda yaşamıştır. En önemli eseri Naîmâ Tarihidir (Ravzatü'l-Hüseyn fî hulâsati ahbâri'l-hafikayn').


Naima Tarihi

Osman Hamdi Bey: XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında yaşamış ilk Türk arkeoloğudur. Müzeci, ressam, arkeolog ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır.  Sanay-i Nefise Mekteb-i Ali'nin (Güzel Sanatlar Fakültesi) kurucusudur. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur.
Osman Hamdi Bey
Piri Reis: XVI. yüzyılda yaşadı. En önemli coğrafyacılardan ve Türk denizcilerinden biridir. Kitab-ı Bahriye bilindik en önemli kitabıdır. Kendi çizdiği dünya haritası meşhurdur. Kaynaklar, 80 yaşının üzerindeyken haksız yere ya da rüşvet sebebiyle, Kanuni'nin emriyle idam edildiğini belirtir.


Piri Reis-Dünya Haritası

Sabuncuoğlu Şerafettin: Fatih döneminde yaşamış ünlü hekim. Mücerrebname (İlk Türkçe Tıp Kitabı) adlı eseri deneysel bir tıp kitabıdır. İlk Türkçe deneysel tıp kitabı olması bakımından önemlidir. Diğer önemli eseri Cerrahname'dir.

Ayrıca BKZ. Sabuncuoğlu Şerafettin Kimdir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/sabuncuoglu-serafettin-kimdir.html

Seydi Ali Reis:  XVI. yüzyılda yaşamış ünlü Türk denizcidir. Astronomi ve coğrafya ile ilgilendi. En önemli eseri Mirat'ül Memalik Osmanlılardaki ilk seyahatname özelliği taşır.

Sinan Paşa: Hoca Sinan Paşa, Fatih döneminde yaşamış kelam ve matematik bilginidir. En önemli ve ilk eseri Tazarru’nâme'dir (Yakarışlar Kitabı). Bu eser bir tasavvuf eserdir.

Takîyüddîn Mehmet: 1577-78'de İstanbul'da ilk kez rasathaneyi kurdu. Astronomi, trigonometri, matematik, mekanik bilimiyle ilgilenen bir bilgindi. Rasathanesinin 1580 yılında top atışıyla yıkıldığı kaynaklarda iddia edilir.


Derleyen : Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd