Ana içeriğe atla

Mısır Eyaletine Seyahat Eden İlk ve Tek Osmanlı Padişahı Kimdir?

     Sultan Abdülaziz, Osmanlı Tarihi'nde Mısır eyaletine seyahate giden ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 4 Nisan- 1 Mayıs 1863 tarihleri arasında gönderilen davet üzerine, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla; İstanbul-İskenderiye-Kahire-İzmir- Çanakkale gezisine çıkmıştır. Sultan Abdülaziz, bu gezinin masraflarının tamamını kendi özel bütçesinden karşılamıştır.


    Yavuz Sultan Selim döneminde (I. Selim 1512-1520), 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları (Mısır Seferi) ile Memlük Türk Devleti'nden Suriye ve Mısır eyaletleri alınmıştı. Mısır, stratejik bakımdan Doğu Akdeniz'in çok önemli bir yerindeydi. XIX. yüzyıl başlarında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması ile Osmanlı Devleti'nin bölgede otoritesi sarsılmıştı. Bu sorun sonrası süreçte; her ne kadar Mısır eyaleti Osmanlı'ya bağlı bir konumda olsa bile tabiri caiz ise ayrı bir hükümet olmuş gibiydi.

 
   Dönemin devlet adamlarının teşviki ile bölgenin siyasi bağlılığını da kuvvetlendirmek adına Mısır Valisi İsmail Paşa'nın daveti kabul edildi. 1863'te Feyz-i Cihad Vapuru ile Mısır'a gidildi. Bölge halkı büyük bir sevgi gösterisi ve coşku ile padişahlarını karşıladı. Padişah Abdülaziz, ziyafet ve törenlerden bir hayli memnun kaldı. Mısır Valisi İsmail Paşa ve amcası Abdülhalim Paşa'yı Nişan-i Osmani ile taltif etti (ödüllendirdi). 

 
    Bu gezi ile  padişah, Mısır'da gövde gösterisi yaparak otorite sağladı. Fakat süreç içerisinde, 1882'de Mısır, Britanya'nın (İngiltere) kontrolüne girdi.











NOT: Yurt dışı seyahati yapan ilk ve tek Osmanlı padişahı da Abdülazizdir.
  Ayrıca BKZilk yurt dışı gezisine çıkan Osmanlı Padişahı Kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2014/04/yurtdisina-geziye-cikan-ilk-osmanli.html


Ayrıca BKZilk yurt içi gezisine çıkan Osmanlı Padişahı kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2020/06/ilk-yurt-ici-gezisine-cikan-osmanli.html


Derleyen: Ali ÇİMEN
  


Kaynakça:

→Mehmet MERCAN, ''Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi), ''Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, Eylül 2017, s.459-474.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.




    

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay