Ana içeriğe atla

Sefere Çıkan Son Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Sultan II. Mustafa, Osmanlı ordusu ile sefere çıkan son Osmanlı Devleti padişahı olmuştur. 11 Eylül 1697 Osmanlı- Avusturya arasındaki Zenta Savaşı, son kez bir Osmanlı padişahının sefere çıkıp, katıldığı savaş olmuştur. Osmanlı Orduları bu savaşta bozguna uğramıştır. 

Levni'nin II. Mustafa Minyatürü

   Sultan II. Mustafa (1695-1703) tahta çıktığı sırada 1683 II. Viyana Bozgunundan beri süren Osmanlı- Kutsal İttfak Savaşları devam ediyordu. Sefer hazırlıkları yapan padişah, I. Avusturya Seferi'ne çıktı. Lugos Muharebesi ile başarı kazanarak "Gazi" unvanı aldı. II. Avusturya Seferine ise 1696'da çıktı. Ulaş Muharebesinde de galip geldi.  Fakat Sultan II. Mustafa çıktığı III. Avusturya Seferinde (1697) ağır bir mağlubiyet aldı. Zenta Muharebesinde ordusu ile büyük bozguna uğradı. 

  Kutsal İttfak ülkeleri Osmanlı'ya diğer cephelerde de üstün gelmeye başlayınca 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti- Kutsal İttifak Savaşları sona erdi. Fakat Osmanlılar tarihinde ilk kez büyük çapta toprak kaybetti. Gerileme Dönemine girdi. Bundan sonra Edirne'deki saraya çekilen II. Mustafa, 1703 Edirne Olayı ile tahtan indirildi.

Edirne Olayı Nedir?Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Ord. Prof Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Büyük Osmanlı Taihi,III. Cilt, 6. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-XIII. Dizi, s.566-570.

→TDV İslam Ansiklopedisi, II. Mustafa, Cilt 31, İstanbul 2006, s.275-280.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd