Ana içeriğe atla

Trakya Neresidir?

   Coğrafi ve tarihi bir terim olarak Trakya; Bulgaristan'ın güney kesimini, Yunanistan'ın kuzeydoğu kesimini ve Türkiye'nin kuzeybatısındaki Avrupa topraklarının tamamını içine alan tarihi bir bölgedir. Tarihte Trak halkının yaşadığı yerdir.

    Balkan yarımadasının güneydoğusunda yer alan Trakya; Doğu- Batı- Kuzey Trakya olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bir başka deyişle Doğu Trakya Türkiye'de, Batı Trakya Yunanistan'da, Kuzey Trakya ise Bulgaristan'da kalan Trakya topraklarıdır. Burada doğal sınır Meriç Irmağıdır.    Kuzey Trakya Bulgaristan'da yaşayan Türklerin yoğun olduğu bölgedir. Bölgedeki Türklerin dönem dönem siyasi, sosyo-kültürel baskılar altında kalmaları, önemli bir bölümünün Türkiye'ye göç etmelerine neden olmuştur. Yörede; Kırcaali, Filibe, Burgaz, Paşmaklı, Pazarcıklı gibi kentler mevcuttur.

    Yunanistan toprakları içindeki Batı Trakya, yine Türklerin yoğun yaşadığı bir yöredir. Kuzey Yunanistan da denilen bu bölgede Türklere, siyasi-sosyo-kültürel baskılar yapılmıştır. Türkçe'nin yoğun olarak konuşulduğu bu bölgede 100 bin üzerinde Türk nüfus olduğu düşünülmektedir. Yörede; Dedeağaç, İskeçe, Dimetoka, Gümülcine gibi  kentler mevcuttur. Bölgede Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı yaşamaktadır. Batı Trakya, 1923 Lozan Anlaşması ile Türkiye- Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi (değiş-tokuş) kapsamı dışında tutulmuştu.

   Türkiye sınırları içerisindeki Doğu Trakya ise başta Edirne, Tekirdağ, Kırklareli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul kentlerinin de coğrafi olarak içine alır.  I. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı toprakları Midye-Enez hattına kadar geriledi. Edirne ve Kırklareli elden çıktı. II. Balkan Savaşı sonrası Edirne ve Kırklareli geri alındı. Ayrıca Meriç ırmağı bölgede doğal sınır ilan edildi. Fakat I. Dünya Savaşı sonrası Doğu Trakya Yunanlılar tarafından işgal edildi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla Edirne geri alındı. Lozan Anlaşması ile Meriç Irmağı doğal sınır kabul edildi. Böylece Türklerin yaşadığı Trakya, üçe bölünmüş bir biçimde stratejik varlığını sürdürdü.

Ayrıca BKZ.Midye-Enez Çizgisi Nedir?


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→trakyanet sitesinden yararlanılmıştır. Genel ağdan ulaşmak için BKZ↴

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay