Ana içeriğe atla

Ulahlar Kimdir? Kısaca

   Ulahlar (Vlahlar), XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genellikle Manastır, Selanik, Kosova, Yanya gibi Osmanlı kentlerinde yaşayan, Romenler ile etnik bağı olan, Balkanların en eski toplumlarından olan, Osmanlı himayesinde yaşamış bir etnik grup, millettir. Osmanlılar tarafından II. Abdülhamit döneminde "Ulah milleti" olarak tanımlanmıştır.

Ulahlar ve Balkanlar
   Romalıların etkisi ile Latince kökenli lehçeler konuşan bir toplumdur. Latinceyle irtibatlı olan dilleri modern Rumenceye yakındır. Romenleşmiş oldukları kimi kaynaklarca iddia edilir. Romanya dışındaki Romen halkıdır, denir. Ayrıca paleobalkanik gruplarının soyundan geldiği varsayımı da kabul görür. Slavlar tarafından "Valahlar" diye tabir edilen toplum, kendini "Aroman" diye tanımlar. Hayvancılıkla uğraşan yarı göçebe bir toplum olarak da yaşamışlardır. Osmanlı döneminde ticaretle de uğraşmışlardır.


   Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Transilvanya (Erdel) ve dağılan Yugoslav ülkelerinde yaşamışlardır. Tarihte Balkanlarda birçok devlet kurmuşlardır. Epir Despotluğu ve Bulgar-Ulah Devleti bunlardan birer örnektir. Toplum, Osmanlı Devleti döneminde çeşitli haklar ile daha rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Makedonya'da 100 bin civarında nüfusu olduğu tahmin edilen Ulahlar; XIX. yüzyılın sonlarında Makedonya Sorunu çerçevesinde gündeme getirilmişlerdir. Romanya'nın etnik bağı olması nedeniyle Ulahların haklarının aranmasına destek olmuştur. Rumlar da Ulahlara çeşitli baskılar yapmışlardır. 1905'te ise Osmanlı Devleti, Makedonya politikasına yardımcı olması açısından ayrı bir millet olarak Ulahları tanımıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

TRTHABER, "Ulahlar Bugünde II. Abdülhamit'e Minnettar", 23 Mayıs 2019 Perşembe.
Haber kaynağına Ulaşmak için BKZ.↴

→Mucize ÜNLÜ, "Uluslararası Diplomasi ve Ulahlar", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 7, Ocak 2009, s. 9-26.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl