Ana içeriğe atla

Slav Nedir? Slav Halkları Kimlerdir? (Kısaca Bilgi)

  Antropolojik olarak Hint- Avrupa kökenli olduğu belirlenen, yaşadıkları Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'nın içine doğru Kavimler Göçü ile birlikte sürüklenen, bugünkü birçok Doğu ve Orta Avrupa'daki milletlerin temelini oluşturan geniş, kalabalık etnik topluluğa, ırka Slav denir. Ruslar ve Sırplar en bilindik Slav halklarındandır. Slav ırkından olanları tek bir bayrak altında birleştirme projesi olan Panslavizm (Slav Birliği), bir Rus çarlığı (Krallığı) projesidir. Bu milliyetçi proje, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına etki etmiştir.

     Avar ve Hazar egemenliğinde de yaşayan Slav halkları Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak üç bölüme ayrılır:

Rus, Beyaz Rus, Ukrayna Halkları Doğu Slavlardır.
Leh (Polonyalılar), Çek, Slovak halkları Batı Slavlardır.
Sırp, Sloven, Hırvat, Karadağ, Boşnak, Makedon ve Bulgar Halkları Güney Slavlardır.

 Rus Knez (Prens) Vladimir, Anna ile evlenerek Bizans ile akrabalık kurar ve Hristiyanlık dinini seçer. Bu döneme kadar genelde Pagan inançlara sahip olan Slavlarda dönüşüm başlar. Vladimir'in himayesinde yaşayan Slavlar, Varegler ve Normanlar zorla da olsa Hristiyanlık dinine geçerler. Bu esnada Vareg ve Slav halkları "Aziz" Vladimir liderliğinde günümüz "Rus " halkının temellerini atarlar. 

 Slav halkları Ortodoks ve Katolik Hristiyan, bir kısmı da Müslüman olarak günümüzde varlıklarını sürdürmektedirler. Panslavist düşüncede hareket eden Rus Çarlığı; Bulgarları, Romenleri, Arnavutları, Bosna ve Hersekleri slav kabul ederek kışkırtmaya girişmiştir. Bulgar Halkı, köken olarak Türk ırkından gelmesine rağmen Hristiyanlık kültürünün etkisi ve yaşadıkları coğrafyada baskın unsurun Slav olması nedeniyle zamanla Slavlaşmışlardır. Bu arada Rus, Leh, Çek, Sırp, Hırvat, Slovak, Sloven halklarının kökeninin Slav olduğu geniş kaynaklarca kabul edilir.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Slav Ülkeleri
Kaynakça:

→Prof Dr. Plamen S. TZVETKOV, "Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni"
Yukarıdaki Makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Berkkan ENGİN, "BİR ULUSUN ORTAYA ÇIKIŞI ; HIRİSTİYANLIĞIN SLAV, NORMAN VE VAREG HALKLARI ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ VE RUS ULUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI", Yeditepe Üni. Tarih Bölümü Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2017, s. 48-54.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd