Ana içeriğe atla

Osmanlı'da İlk Şair Padişah Kimdir?

    II. Murat (1421-1451) ilk şair Osmanlı padişahı olarak bilinmektedir. Murad ve Murâdî mahlaslarını kullanmıştır.

      Fatih'in babası II. Murat için tarihi kaynaklar, ince ruhlu, hassas, içkiye düşkün bir kişilik tabirlerini kullanmışlardır. Kendisi için dedesi Yıldırım Bayezit gibi savaşçı bir kimlik yerine romantik bir kimlik tasviri üzerinde durulur. Sarayı sanatçılar, müzisyenler ve bilim adamları ile doldurduğu; musiki ve şiir sohbetleri yaptığı ve Mevlevi olduğu belirtilir.

  Eşi Mara'ya tutkuyla aşıktır. Prenses Mara Despina, Sırbistan Kralı Jorj Brankoviç'in kızıdır. II. Murat'ın eşlerinin içinde en çok Mara'yı sevdiği söylenir. Ona yazdığı bir dörtlükte;


  "Sâki, getür, getür yine dünki şarâbumı 
  Söylet dile getür yine çeng ü rebâbumı 
        Ben var iken gerek bana, bu zevk ü bu safâ
         Bir gün gele kim görmeye kimse türâbumı "

"Ey şarap sunan güzel, yine dünkü şarabımı getir, yine çeng ve rebâbımı söylet de gönlüm neşelensin. Bu zevk ve safa ben hayatta iken gereklidir. Bir gün (nasıl olsa) kimse toprağımı bile görmeyecek" demiştir.

Bir başka şiiri de şöyledir:

     "Her kişi dünyada meşgul oldu bir kâr üstüne

     Sana meşgul olmuşuz biz kâr-ber-kâr üstüne

  Lalezârun seyrin eyler bâğ-ı dehre aldanan

        Bize seyr ettür cemalün çeşm-i hûnhâr üstüne

 Aşık olan kimsede nâmus u âr etmez karar

   Dökseler bir katre âbı mahvolur nâr üstüne

      Taşra çıkma noktayı devr eyle ey sahib-kemal

 Dest-i kudrettir havale çünki perkâr üslüne


Ey Muradi oldu her bir ilmîn üstüne Alim
          Çün anınçündür mukarreb geçdi ebrâr üstüne."


"Ey sevgili, dünyada her insan bir işle uğraşarak ömür tüketmek­te.
  Biz ise bu kadar işi bir yana bırakıp yalnızca seni iş edindik.
Dünya bağının güzelliğine aldanan ancak lale bahçelerinde oyalanır.
Bizim ise sana ağlamaktan gözlerimiz kan dolu lalelere benzedi. Güzel yüzünü bize göster de göz yaşlarımız dinsin.
Aşık olan kimsede namus ve ar ne gezer.
Ateş üstüne su dam­laları dökülürse mahvolur gider.
Ey kemal sahibi! Emr olunduğun biçimde olmak için noktayı devreyle de sakın çizginin dışına çıkma.
Çünkü seni o pergelin üs­tüne yönlendiren de Allah’ın takdiridir.
Ey Muradi her ilmin üstünde bir Alim (her şeyi bilen) elbette vardır.
Nitekim onun için mukarreb ebrarın üstüne geçti.
"
Derleyen: Ali ÇİMEN

II. Murat
Kaynakça:

→Günay KUT, "Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf Ve'l Kalem Sahipleri)", İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı:9, 2000, s.161-178.

Makaleye Ulaşmak için BKZ.↴

→Ahmet ŞİMŞİRGİL, "II. Murad Hân'ın Şahsiyeti" adlı makale için BKZ.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd