Ana içeriğe atla

Kozaklar Kimdir? Kazak Türkü mü?

  Kozaklar Kazak Türkü değildir. Kozak anlam olarak; "otoriteye karşı gelen, başına buyruk" diye nitelenir. Ortodoks Hristiyan ve slavlaşmış bir topluluktur. Göçebe-bozkır- etnik kültürel özellik gösteren bir toplumdur. Türk ya da Kazak değildir. Orta Asya'da yaşayan Kazakistan ya da Kazak Türkleri ile ilgileri yoktur. Kozak sözcüğünün kökeni nedeniyle karışıklık yaşanır.


   Rus Kozakları, Ukrayna (Zaporijya) Kozakları ya da Don Kazakları adı ile bilinen topluluklar, Rus Knezliği baskısından kaçan Rus alt tabakadan köylüler ve serflerden, knezlere boyun eğmeyen Türk, Tatar, Çerkez, Slav topluluklarından oluşmuş kozmopolit bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Zaporijya Kozakları, Ukraynalıların atası olarak kabul edilir. Don ve Dinyeper Nehirleri arasında tarih sahnesine çıktıkları kaynaklarda belirtilir. Tarım ve balıkçılıkla uğraşmış olan toplumun asıl geçim kaynağını, baskınlardan elde ettikleri yağma gelirleri oluşturur. Kozaklar, kendi aralarında seçtikleri "ataman" adı verilen idareci tarafından yönetilen; atlı-göçebe, sert, savaşçı, yağmacı, itaat etmeyen bir topluluktu.   XVIII. yüzyıla kadar dağınık ve başına buyruk yaşayan Kozaklar, bu dönemde Rusların kendilerine diğer vatandaşlar ile eşit haklar tanımayı vaat etmesi ile Rus egemenliğine girmeye başladılar. Böylece Rusların özellikle Kuzey Kafkasya'da kolonizasyon politikalarında görev aldılar. Ruslar, bölgedeki toplumları eritmek ve sömürgeleştirmek için Kozakların savaşçı ve acımasız yağmacı yapısından faydalandı. Kafkasya, Ruslar tarafından Slavlaştırılırken ve Hristiyanlaştırılırken Kozaklar maşa olarak kullanılmıştır.

Ukrayna Kozakları (Günümüz)
   Günümüzdeki araştırmalara göre; Rusya Federasyonunun 87 bölgesinde resmi verilere göre 490.500 Kozak'ı içine alan 10 askeri ve 6 ayrı bölgesel Kozak topluluğu olduğu belirtilmektedir. Ukrayna (Zaporijya) bölgesi Kozak yöresidir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Emel FIRATLI, "ZAPORiJYA ( ZAPORİZHİA) KAZAKLARI", gezginyuzlersitesi BKZ.↴

→Doç. Dr. Yunis NASİPLİ- Çev. Liliye SABİROVA, "Kozaklar ve Kuzey Kafkasya'nın Slavlaşmasındaki Rolleri", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Yaz-2004, s.1-6.

→Abdullah TEMİZKAN, "XVIII. ve XIX. Yüzyılda Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı Kolonileştirmesinde Kozakların İşlevi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s. 313-336.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd