Ana içeriğe atla

Batı Tarzında Askeri Islahat Yapan İlk Osmanlı Padişahı Kimdir? Kısaca

   I. Mahmut (1730-1754), Osmanlı Devleti'nde batılı tarzda askeri ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Fransız asıllı subay Compte De Bonneval'in (Humbaracı Ahmet Paşa) girişimleriyle batılı tarzda "Hendesehane" adlı ilk askeri mühendislik okulu (1734) açılmıştır. Bu okul, Batı tekniklerinin ve bilgilerinin Osmanlı'dan içeriye girdiği bir kapı olmuştur. III. Selim'in açacağı Muhendishane-i Berr-i Humayun'un (Kara Mühendishanesi) temelleri atılmıştır. Yenilenen Humbaracı Ocağı'nda ise Osmanlı'da ilk kez Avrupa tarzında askeri eğitim yapılmıştır.

   III. Ahmet'ten sonra Osmanlı tahtına geçen I. Mahmut, batılılaşma hareketlerine devam etmiştir. Lale Devri ile başlayan batılı tarzda ıslahatlar, bu dönemde askeri ıslahatlarla birlikte devam etmiştir. Lale Devri'nde hemen her alanda Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmişti. I. Mahmut da  Osmanlı ordusunun Avrupa ordusunun gerisinde kaldığını görmüştü. Batılı tarzda askeri ıslahatlara önem vermişti. I. Mahmut, tabiri caiz ise "eski yapının içine yeni teşkilatlar" oluşturmuştu.

Bu dönemde yapılan özellikle askeri ıslahatlar, kısaca şöyle sıralanabilir:

İlk defa yabancı askeri uzmanlar yurt dışından getirilerek askeri yenilikler yapıldı. Compte De Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa) bu uzmanlardan en önemlisi olup Üsküdar'da Hendesehane'yi kurmuştur. Subay yetiştiren ilk askeri mühendislik okuludur. Devlete daha bağlı olan Bostancı Ocağı'ndan kişiler seçilerek alınmıştır.

→Humbaracı Ahmet Paşa tarafından yenilenen Humbaracı Ocağı'nda, Osmanlı'da ilk kez Avrupa tarzında askeri eğitim verildi.

Bonneval Paşa, Humbaracı ve Topçu Ocaklarını ıslah etti. Paşaya bu askeri Islahatlarında Sadrazam Topal Osman Paşa, 2 topçu Fransız subayı ve 3 Fransız subay daha yardımcı olmuştur.

Üsküdar'da Top Dükümhanesi, Tüfek Fabrikası, Baruthane kurulmuştur.

Orduda bölük, tabur, alay sıralaması yapılandırıldı.

DİKKAT→ Batılı tarzda yapılan ilk askeri ıslahatlar  1736-1739 Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda hemen faydasını göstermiştir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Dr. Mehmet KARAGÖZ, " Osmanlı Devletinde Islahat hareketleri ve Batı Medeniyetine Giriş Gayretleri- 1700-1839", Ankara Üni. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı:6, 1995, s.173-194.
Makaleye Ulaşmak İçin BKZ.↴
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13546.pdf

→Uğur KURTARAN, "Sultan I. Mahmut Dönemi (1730 1754) Islahat Hareketleri", Turkish Studies, 8/2,  2013, s.167-179.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd