Ana içeriğe atla

Şark Meselesi

     Viyana Kongresi (1815) döneminde Rus Çarı Alexander, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hristiyan Ortodoks azınlıkların haklarını koruma konusunu açarken ilk kez Şark Meselesi kavramını kullanmıştırBu süreçten sonra Avrupa için Osmanlı kavramının geçtiği her olay, bir Şark Meselesi'dir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Avrupalı ülkelerin Osmanlı devleti ile ilgili problemler için kullandığı tabire Şark Meselesi denir. Bu sorun Avrupalıların gözünde Türk sorunu, Osmanlı'nın kaderi sorunu ve toprak sorunundan başka bir şey değildir.

    Kaynaklarda tarihçiler tarafından farklı tanımlar yapılmıştır. Farklı dönemlerin sorunun temelini oluşturduğu belirtilmiştir. Şark Sorunu, Avrupa'nın gözünde, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı'nın toprak bütünlüğü meselesidir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise Osmanlı'nın Balkan topraklarının paylaşılması meselesidir. XX. yüzyılda ise bütün Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Osmanlı'nın yıkılması meselesidir. 

   XIX. yüzyıl, imparatorluğunun en uzun yüzyılıdır. 1838 Balta Limanı Anlaşması ile ekonomik bağımsızlığını kaybeden; 1839'da Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya savaşta yenilerek askeri zayıflığını ortaya koyan Osmanlı Devleti gölge devlet durumuna düşmüş ve Şark meselesi temel bir anlam kazanmıştı. Avrupalıların gözünde Şark Meselesi; toprak bütünlüğü korunması gereken gölge devlet Osmanlıydı. Avrupa sonraki süreçte Osmanlıları Balkanlardan atmakla Şark meselesi kavramına farklı bir boyut getirdi. XX. yüzyıl başlarında ise Osmanlı'yı daha açıkçası Türkleri ve Müslümanları daha geriye atmak, Orta Asya'ya geri göndermek Şark Meselesi'nin yeni tanımı oldu.

   Kurtuluş Savaşı'nın kazanılıp Lozan Barışı ile bağımsız bir Türkiye kurulması ve Sevr'in yırtılıp atılması kimi tarihçilere göre Şark Meselesine vurulan bir tokattır.


Yazar: Ali ÇİMEN 


Kaynakça:

Kitaplar


→İlber ORTAYLI, İmparatorlu'ğun En Uzun Yüzyılı, Alkım yay., 2005.
    
Makaleler

→Nural SAVCI, ''Osmanlı Devleti'nin Güç Kaybetmeye Başladığı Dönemlerde Şark Meselesi'',Turkish Academic Research Review (Türk Akademik Araştırmalar Dergisi), Cilt:4, Sayı:2, Haziran 2019, s.279-298.

Yukarıda adı geçene makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ. I. LİNK
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-goruntule&id=AW0mqztFyZgeuuwfSRlT

BKZ. II. LİNK
http://static.dergipark.org.tr/article-download/3cd2/eb37/4624/5d4becf7d3e04.pdf?


Emruhan YALÇIN, ''Şark Meselesi ve Emperyalistlerin Türk Politikası'', Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı:4, Aralık 2015, s. 75-94.

Yukarıdaki adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd