Ana içeriğe atla

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Son Başkanı Kimdir?

   12 Ocak 1920'de son kez açılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı, ayrıca 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin Mustafa Kemal'den sonra II. Başkanı Celaleddin Arif Bey'dir.

    1875'de Erzurum'da doğdu. Mektebi Sultani sonrası,  Paris'teki hukuk eğitimini tamamladı. II. Meşrutiyet döneminde İstanbul'a geldi. İstanbul Dava Vekilleri Meclisi (İstanbul barosu) Başkanlığı ve Mülkiye-i Hukuk-i Esâsiye Muallimi (öğretmeni) görevlerinde bulundu. Meclis- Mebusan'da hem Erzurum hem de İstanbuldan meb'us  (milletvekili) seçilerek görev aldı.  

    Son Osmanlı Meb'usan Meclisi'nde eski başkan Reşat Himet Beyin ölümü nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinde 4 Mart 1920'de, 80 oyla başkan seçildi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı oldu. 16 Mart 1920'de İstanbul'un itilaf devletleri tarafından resmen işgali ile Mebusam Meclisi basışmış ve dağıtılmıştı. Celaleddin Arif Bey'in Beyoğlundaki yazıhanesini ve evini arayan İngilizler, kendisini bulamadı. Celaleddin Bey, ''vazifeyi ifa edebilmek için'' diyerek İstanbul'dan ayrıldığını bir kısa not ile bildirdi.Rauf ve kara Vasıf Beylerin plandıkları kaçış yolu ile bir grup mebus ile Celaleddin Bey de Ankara'ya indi. Rauf ve Kara Vasıf beyler ise İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi. Fakat planları işledi.

     Celaleddin Arif Bey, 24 Nisan 1920'de TBMM başkanlığı seçiminde M. Kemal Paşa'dan sonra meclisin II. başkanı olarak seçildi. TBMM'de Erzurum milletvekili ve Adalet (Adliye) Bakanı olarak görev aldı. Mustafa Kemal Paşa ile çeşitli fikir ayrılıkları yaşayan Celaleddin Arif Bey 1921'de Roma Büyükelçisi olarak atandı. 1923'te görevinden istifa ederek Paris'e yerleşti. 18 Ocak 1930'da Paris'te vefat etti.  Celaleddin Arif Bey, ''Başımıza Gelenler'' adlı 93 Harbi'ni konu ettiği eseri ile bilinen Erzurumlu Mehmet Arif Bey'in oğludur.

Derleyen: Ali ÇİMEN
Kaynakça:

→Haluk SELVİ, ''Büyük Millet Meclisinde Celaleddin Arif Bey (1875-1930)'', Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum-1994.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: VII, İstanbul 1993, s. 246-247.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd