Ana içeriğe atla

Mecusilik Nedir?

    Mecûsî, sözlük anlamı olarak ateşe tapan kişi, ateşperest demektir. Zerdüşt tarafından İran'da kurulan tek tanrılı, monoteist yapıdaki bir inanç sistemi olan Zerdüştlük, ateşe tapan kitle, Mecûsîler, Mecûsîlik olarak adlandırıldılar. Bu kitle, batı kaynaklarında Mazdeizm olarak bilinir.

     Zerdüştlük, daha çok felsefi yönü öne çıkan bir öğreti olarak, Zerdüşt tarafından politeist (çoktanrıcılık) inanç biçimine bir tepki olarak çıkarıldı. Bu inanç biçiminde Tanrı, Ahura Mazda'dır. ''Bilge Rab'' Ahura Mazda aydınlık ile tasvir edilir. Ateş, su, toprak ve hava kutsal elementlerdir. Bunların içinde en kutsal olanı ateştir. Ateş, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayıran bir tanrı değil, sadece tanrısal semboldür. Ayrıca Mecusi inancında horoz da kutsal kabul edilir. 

  Mecusi inanç biçiminde; cennet ve cehenneme inanılır. Yapılan ibadetlerde güneşe doğru yakarış vardır. Eğer ibadet edilirken güneş yoksa yönlerini ateşe çevirirler. Mecusiler, ölen kişileri gömmek yerine yüksek kulelere çıkarıp cesetleri açıkta bırakır; cesetlerin vahşi yırtıcılar tarafından parçalanmasına izin verirlerdi. Çünkü ruh bedenden ayrıldıktan sonra ceset kirlenmiştir. Ateşte yakmak, toprağa gömmek, suya atmak; bu inanca göre ateşi, suyu, toprağı kirletmek anlamına gelirdi.

   İran'da Pers İmparatorluğu ve daha sonraki  Sasaniler (II. Pers, Sasaniyan) döneminde Zerdüşt-Mecusi inanç, temel dini inançtır. Ayrıca Mecusi kavramı bir siyasi propaganda aracı olarak; 1980 İran-Irak Savaşı'nda, Iraklılar tarafından İranlıların gerçek Müslümanlar olmadığı, gizlice ateşe tapan Mecusiler olduğu söylemi ile kullanıldı.


Derleyen: Ali ÇİMEN
Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 28, Ankara 2003, s.279-284.

   

    
     

     

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd