Ana içeriğe atla

Küçük Mecmua Dergisini Kim/ Nerede Çıkardı?

   Küçük Mecmua Dergisi'ni Ziya Gökalp, Diyarbakır'da çıkardı. Malta Sürgününden döndükten sonra Ziya Gökalp, 5 Haziran 1922 ile 5 Mart 1923 yılları arasında, Ankara Hükümeti'nin teşviki ve maddi desteği ile Küçük Mecmua Dergisini çıkarmıştır. Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Türkçülük akımının önemli ismi ve toplumbilimci Ziya Gökalptir.

Derginin İlk Sayısının Kapağı
   Milli mücadelenin destekçisi olan dergi; felsefi, edebi, düşünsel ve bilimsel bir dergidir. Dergide antropoloji, tarih, din, felsefe, edebiyat, siyaset, halk bilimi, sanat gibi alanlarda makaleler yayınlandı. 

   Dönemine göre sade bir Türkçe ile 16- 20 sayfa arası kitap ebatlarında yayımlanan Küçük Mecbua Dergisi,  33 sayı yayımlanmıştır. Çünkü Mart 1923'te Ziya Gökalp, ''Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Encümeni Reisi'' (MEB Telif Çeviri Kurulu Başkanı) olarak Ankara'ya görevlendirilir. Böylece derginin yayım hayatı sona erer.

  Ziya Gökalp'in bu dergide yazdığı şiirlerinin çoğu Milli Mücadele ile ilgili şiirlerdir. Şirlerinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Kuvay-ı milliye ruhunu yüceltir; işgallere ve emperyalizme karşı çıkar. 

  Ziya Gökalp'in dergide yayımladığı şiirlerinden (26 Haziran 1922)  bir örnek: 

KARA DESTAN

“Dinleyin müminler, Kara Destan’ı:
 Lloyd George kandırdı yine Yunan’ı.
 Samsun’a geldi bir deniz sırtlanı: 
Top attı bir açık limana karşı. 

Çocuklar, kadınlar, silahsız erler 
Harbe karışmazken değilken asker, 
Ey vahşi İngiliz sevin bu ejder 
Ateşler saçtı kız kızana karşı. 

Samsun’u yaktırdın güldü dudağın, 
Hem Türk’ü, hem Rum’u sarmış tuzağın, 
Çekilince yarın Hint’ten ayağın 
Gör İslam ne yapar düşmana karşı!”
                                                          Ziya GÖKALP


Derleyen Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Ahmet DEMİR, ''ZİYA GÖKALP’İN KÜÇÜK MECMUA’DAKİ ŞİİRLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE'', TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,Yıl:6, Sayı:13, 2018, s. 1-26.

Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴


→TDV İslam Ansiklopedisi, ''Küçük Mecmua'', C.26, Ankara 2002, s.528-529.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd