Ana içeriğe atla

I. TBMM İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Nedir? Kimlerden Oluşur?

    TBMM tarafından oluşturulan ilk bakanlar kuruluna ya da ilk meclis hükümetine İcra Vekilleri Heyeti denir.

I. TBMM Dönemi
   TBMM'nin 25 Nisan 1920 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul kararında ''Kuvve-i icraiye teşkiline karar verildi.'' denilerek; İcra Vekilleri Heyeti'nin hukuki varlığı oluşturuldu. 3 Mayıs 1920'de ise ''Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair 3 Sayılı Kanunu'' kabul etti. Yürütme işlerini görmek üzere 11 kişiden oluşan bir İcra Vekilleri Heyeti kuruldu. 

İcra Vekilleri Heyet-i Reisi Mustafa Kemal Paşa

   İcra Vekilleri Heyet-i Reisi (Bakanlar Kurulu Başkanı) Mustafa Kemal başkanlığında oluşturulan bu ilk Bakanlar Kurulu ( 3 Mayıs 1920- 24 Ocak 1921 arası) aşağıdaki şekildeydi:

 Maarif (Milli Eğitim) Vekili (Bakanı) 

-Sinop meb'usu (milletveklili )Dr. Rıza Nur 
Maarif Bakanı Dr. Rıza Nur

-Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)  

 Hariciye (Dışişleri) Vekili (Bakanı) 

-Tokat mebusu Bekir Sami (Kunduh) Bey
Hariciye Vekili Bekir Sami Bey

Erkan-ı Harbiye Umumiye (Genelkurmay) Vekili 

-Edirne mebusu İsmet (İnönü) Bey
Erkan-ı Harbiye-i Umumi Vekili İsmet Bey

 Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili

 -Kozan mebusu Fevzi Paşa (Çakmak)
Müdafa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa

 İktisat (Ekonomi) Vekili 

Kastamonu mebusu Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) 
İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey


 Maliye Vekili 

-Denizli mebusu Hakkı Behiç Bey (Bayiç) 
Maliye Vekili Hakkı Beyiç Bey


-Ahmet Ferit Bey (Tek)

 Dahiliye (içişleri) Vekili 

-Aydın mebusu Cami Bey (Baykut) 
Dahiliye Vekili Cami Bey


-Hakkı Behiç Bey (Bayiç) 

-Nazım Bey (Öztelli) 

-Refet Bey (Bele)

 Adliye (Adalet) Vekili 

-Erzurum mebusu Celaleddin Arif Bey
Adliye Vekili Celaleddin Arif Bey

 Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili 

-Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker)
Şer'iye Vekili Mustafa Fehmi Efendi

 Sıhhat ve İçtima-i Muâvenât (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili 

-İstanbul mebusu Dr. Adnan Bey (Adıvar)
Sıhhat ev İçtima-i Muâvenât Vekili Dr. Adnan Bey

 Nafia (Bayındırlık) Vekili 

-Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy)
Nafia Bakanı İsmail Fazıl Paşa

-Ömer Lütfi Bey (Argeşo)

  Yukarıda bahsedilen, olağanüstü şartlarda kurulan I. TBMM İcra Vekilleri Heyeti, 3 Mayıs 1920- 24 Ocak 1921 tarihleri arasında görev yaptı. 

Düzenleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd