I. TBMM İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Nedir? Kimlerden Oluşur?

    TBMM tarafından oluşturulan ilk bakanlar kuruluna ya da ilk meclis hükümetine İcra Vekilleri Heyeti denir.

I. TBMM Dönemi
   TBMM'nin 25 Nisan 1920 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul kararında ''Kuvve-i icraiye teşkiline karar verildi.'' denilerek; İcra Vekilleri Heyeti'nin hukuki varlığı oluşturuldu. 3 Mayıs 1920'de ise ''Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair 3 Sayılı Kanunu'' kabul etti. Yürütme işlerini görmek üzere 11 kişiden oluşan bir İcra Vekilleri Heyeti kuruldu. 

İcra Vekilleri Heyet-i Reisi Mustafa Kemal Paşa

   İcra Vekilleri Heyet-i Reisi (Bakanlar Kurulu Başkanı) Mustafa Kemal başkanlığında oluşturulan bu ilk Bakanlar Kurulu ( 3 Mayıs 1920- 24 Ocak 1921 arası) aşağıdaki şekildeydi:

 Maarif (Milli Eğitim) Vekili (Bakanı) 

-Sinop meb'usu (milletveklili )Dr. Rıza Nur 
Maarif Bakanı Dr. Rıza Nur

-Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)  

 Hariciye (Dışişleri) Vekili (Bakanı) 

-Tokat mebusu Bekir Sami (Kunduh) Bey
Hariciye Vekili Bekir Sami Bey

Erkan-ı Harbiye Umumiye (Genelkurmay) Vekili 

-Edirne mebusu İsmet (İnönü) Bey
Erkan-ı Harbiye-i Umumi Vekili İsmet Bey

 Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili

 -Kozan mebusu Fevzi Paşa (Çakmak)
Müdafa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa

 İktisat (Ekonomi) Vekili 

Kastamonu mebusu Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) 
İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey


 Maliye Vekili 

-Denizli mebusu Hakkı Behiç Bey (Bayiç) 
Maliye Vekili Hakkı Beyiç Bey


-Ahmet Ferit Bey (Tek)

 Dahiliye (içişleri) Vekili 

-Aydın mebusu Cami Bey (Baykut) 
Dahiliye Vekili Cami Bey


-Hakkı Behiç Bey (Bayiç) 

-Nazım Bey (Öztelli) 

-Refet Bey (Bele)

 Adliye (Adalet) Vekili 

-Erzurum mebusu Celaleddin Arif Bey
Adliye Vekili Celaleddin Arif Bey

 Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili 

-Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker)
Şer'iye Vekili Mustafa Fehmi Efendi

 Sıhhat ve İçtima-i Muâvenât (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili 

-İstanbul mebusu Dr. Adnan Bey (Adıvar)
Sıhhat ev İçtima-i Muâvenât Vekili Dr. Adnan Bey

 Nafia (Bayındırlık) Vekili 

-Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy)
Nafia Bakanı İsmail Fazıl Paşa

-Ömer Lütfi Bey (Argeşo)

  Yukarıda bahsedilen, olağanüstü şartlarda kurulan I. TBMM İcra Vekilleri Heyeti, 3 Mayıs 1920- 24 Ocak 1921 tarihleri arasında görev yaptı. 

Düzenleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar