Ana içeriğe atla

Gedik Sistemi Nedir?

    Osmanlı Devleti döneminde, esnaf- zanaatkâr olmak isteyen bir kimsenin çıraklık- kalfalık dönemlerini bitirip ustalık dönemine başlaması ile  dükkan açma izni ya da çalışma yetkisi alması durumuna Gedik denir. Kısaca ticaret ve zanaatla uğraşma yetkisi,iznine sahip kişi gedik imtiyazlı kişidir. Gedik, Osmanlılarda askeri, hukuki, idari, mali alanlarda farklı anlamlarda kullanılmış bir kavramdır. Bu alanlarda imtiyazları ve ayrıcalıkları olanlar için kullanılmıştır. En önemli anlamı ise esnaf unsurunun imtiyazı anlamıdır.

   Gedik sistemi; esnaf ve zanaatkar sistemi içerisinde çalışma yetkisinin alınmasına, esnaf ve zanaatkarların yardımlaşmasına, organizasyonuna  dayalı bir sistemdir. Ahilik ve loncalık sisteminin bir devamı niteliğindedir. Esnaf ve zanaatkarlar organizasyonu XVII. yüzyıldan itibaren gedik şeklindeki ortak çalışma alanlarını doğurmuştur. Ayrıca Gedik sistemi içerisinde bulunan esnaf ve sanatkarlar arasında din ayrımı yapılmazdı. Gayrimüslimler de bu teşkilatlanma içerisinde bulunabilirdi. Gedik yapısı, günümüz ticaret ve sanayi odalarına benzetilebilir.

   Osmanlı şehirlerinde ticaret ve zanaat işleri belli bir plana ve yasaya göre yapılırdı. Her bir esnaf-zanaat kolunun ayrı ayrı loncası olur; o loncada titiz kurallar çerçevesinde çıraklar yetiştirilir ve ustalığa kadar çıkarılırdı. Dükkan açma yetkisi ise hemen her yerde verilmezdi. Bazı kentlerde meslek alanlarına göre dükkanlara sınırlama getirilir; her yerde gedik izni verilmezdi. Dolayısıyla bir kişi usta olarak işin ehli de olsa bir izin-imtiyaz belgesi olmadıkça ya da zorunlu bir durum vuku bulmadıkça asla dükkan açamazdı. Böylece ticaret yapacakların ve ticari dükkanların sayıları sınırlandırılmıştı.

   Osmanlı'da, Ahilikten loncalığa ve gedik yapısına kadar kurulmuş bu esnaf ve sanatkar organizasyonu XVIII. yüzyıla kadar en kaliteli ve verimli dönemlerini yaşadı. Osmanlı'nın  sosyo-ekonomik çöküş dönemi ile birlikte esnaf da malını satamaz duruma geldi. Esnaf, ithal edilen Avrupa malları ile rekabet edemez duruma geldi. Lonca ve gedik sistemleri çöktü.

Ebüssuûd Efendinin Gedik Risalesine Ait 2 Sayfa


Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

Nuran KOYUNCU, ''Osmanlı Devleti'nde Esnaf Gediklerinin Hukuki Esasları, Gelişimi ve İlgası'', Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, 2018, s.47-76.

Yukarıdaki makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd