Ana içeriğe atla

Emniyet ve Askeri Kurumların Kuruluş Tarihleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kuruluşu MÖ. 209 yılıdır. Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han'ın tahta çıkış tarihi M.ö. 209 yılı esas alınmıştır. Mete Han dünyada ilk kez orduda ''Onluk Sitemi'' uygulayan komutandır. 12 Eylül Askeri darbesi sonrası bu tarih kabul edilmiştir. Darbe öncesinde Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş tarihi olan 1363 yılı esas alınmaktaydı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
İlk denizci Türk Beyliği Çaka Beyliğinin kuruluş tarihi olan 1081, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihidir. İzmir'e egemen olan Çaka Bey, ilk kez bir Türk devletine ait donanma oluşturmuştu.
Jandarma Genel Komutanlığı
Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıl olan 1839 ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi'nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü (1846) birleştirilerek Jandarmanın kuruluş tarihi kabul edilmiştir. Jandarmanın kuruluş tarihi 1839'dur. Her yıl 14 Haziran günü kuruluş yıl dönümüdür.Emniyet Genel Müdürlüğü: 
10 Nisan 1845'te İstanbul'da Polis Nizamnamesi ile Polis Teşkilatı kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, bahsi geçen tarihi esas almıştır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 
1 Haziran 1911'de Tayyarecilik Komisyonu'nun kurulduğu gün kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. İki askeri personelin yurt dışında eğitim alması planı çerçevesinde; bu personelleri seçmek ve havacılık işlerini organize etmek amaçlarıyla kurulan komisyon; Türk hava Kuvvetlerinin temelini atmıştır.


Derleyen:Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd