Ana içeriğe atla

Atatürk: 'Hatt-ı Müdâfaa Yoktur, Sath-ı Müdâfaa Var...' Emrini Hangi Savaşta Verdi?

   Milli Mücadele döneminde, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında,  Yunanistan ile TBMM kuvvetleri arasında meydana gelen Sakarya Savaşında bu emri verdi

Duatepe
   Milli Mücadele lideri Mustafa Kemal Bey, Kütahya- Eskişehir savaşları sırasında verdiği emir ile Türk ordusunu Sakarya Irmağı'nın doğusuna doğru çekmişti. Böylece orduların dinlenmesi, derlenip toparlanması ve zaman kazanılması sağlandı. Türk orduları yaklaşık 100 km'lik geniş bir alana yayıldı. Böylece düşmanın daha geniş alanda hareket ederken zorlanması amaçlandı. 

  Yunan Orduları, 23 Ağustos'tan itibaren Türk Ordularını tespit ederek sol kanattan taarruza geçti. Türk ordusunu Haymana istikameti ve Mangal Dağı'nın güneydoğusundan kuşatmaya girişti. Fakat bu hareketleri başarısızlıkla sonuçlandı. Taarruza farklı istikamette devam eden Yunan Orduları, 2 Eylül'de stratejik bir bölge olan Çal Dağı'nı ele geçirdi.  Yunan birlikleri, Ankara'ya yaklaşık 50 km kalan yerlere kadar yaklaşmıştı. Türk orduları bu noktadan sonra geri çekilmedi.   Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri doğrultusunda çok sert ve çetin bir alan savunmasına girişildi. Yunan birlikleri bu savunmayı bir türlü yaramıyordu. 9 Eylül'de taarruzları başarısız oldu. Yunan Orduları bir savunma hattı kurup bölgede beklemeyi planladı. Fakat Başkomutan M. Kemal Paşa, 10 Eylül'de bu savunma hattının kırılması emrini verdi. Ayrıca Türk Orduları Çal Dağı'nı geri aldı. Türk Orduları'nın bu atağı ile Yunan Orduları 13 Eylül'de Eskişehir- Afyon hattının doğusuna kadar geriledi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk orduları tarafından kazanılmış; Yunan ordusu geri püskürtülmüş ve dağılmıştı. Dağılan düşmanı, Türk birlikleri takip etmeye başladı. Fakat teçhizat yetersizliği gibi nedenler ile bu taarruza son verildi.

   Atatürk, Nutukta; meydan savaşının 100 km'lik bir cephe üzerinde olduğunu, ordunun sol kanadının Ankara'nın güneyine doğru 50 km kalan yere kadar çekildiğini, ordunun yön değiştirip kuzeye döndüğünü belirtmiştir. Savunma hatlarının yer yer kırıldığını, fakat kırılan yerin arkasına hemen yeni bir savunma kurulduğunu söylemiştir. Çok daha geriye çekilmek yerine yurt savunması yapıldığının gerekliliğini anlatmak için şu emri vermiştir:

''Savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu dayangadan atılabilir; ama küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. bulunduğu dayangada sonuna dek dayanmakla ve direnmekle yükümlüdür.''

   Bu emir sonrası Atatürk, düşman kuvvetlerinin yıpratılıp yok edildiğini, düşmanın saldırı yeteneğinin kırıldığını belirtmiştir. Ayrıca Türk Ordusunun sağ kanadı, Sakarya'nın doğusunda düşman ordusunun sol kanadına saldırıya geçmiş ve düşmanı bozguna uğratmıştır. 13 Eylül 1921'de Sakarya'nın doğusunda düşmandan hiçbir iz kalmamıştır.Sakarya Savaşı'nı Anlatan Bir Yunan resmi
   Kanlı Sakarya Meydan Savaşı (Sakarya Melhame-i Kübrası) ya da Subaylar Savaşı, kazanılmış, Türk Ordularının 1683 II. Viyana Kuşatmasından beri süre gelen geri çekilişleri ve savunmaları son bulmuş; ordular bu vakitten sonra taarruza geçmiştir.Derleyen: Ali ÇİMEN


KAYNAKÇA:

Gazi M. Kemal ATATÜRKNutuk( Söylev)Cilt I- II, (Günümüz diline çevirip basıma hazırlayan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu) Kurtiş Matbaası 39. Baskı, Eylül 2002, s.298.

 →Suat İLHANAtatürk'ün Cephede Verdiği Dört EmirAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:III, Sayı: 9, Temmuz 1987, s. 479-486.  
   

  


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay