Ana içeriğe atla

Ankara Basını Sonrası İstiklâl Marşını Anadolu'da Yayımlayan İlk Yerel Gazete: Açıksöz

    Kastamonu'da çıkarılan yöresel bir gazete olan Açıksöz gazetesi, Ankara haricinde Anadolu'da İstiklâl Marşı'nı yayımlayan ilk yerel gazetedir. ''İstiklal Marşı'mızın Ankara dışında ilk kez yayımlanma şerefi Açıksöz gazetesine aittir.'' İlk kez Sebîlürreşâd Dergisinde yayımlanan İstiklal Marşı güftesi, Mehmet Akif Bey'in mektubunun geç gitmesi neticesinde Ankara gazetelerinden sonra ilk kez Anadolu'da bir yerel gazetede, Açıksöz'de, yayımlanmıştır.


Açıksöz Gazetesi-İstiklâl Marşı-21 Şubat 1337

   İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif (Ersoy) Bey, 19 Ekim 1920'de Kastamonu'ya halka moral vermek ve Milli Mücadeleyi örgütlemek için gelmiş; Kastamonu Açıksöz gazetesi ile yakın ilişki kurmuş; bazı yazılarını gazetenin yazıhanesinde yazmış; gazeteye de destekte bulunmuştu. Yazılarından bazılarını bu gazetede yayımladı. İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı dergi olan Sebîlürreşâd Dergisi'nin bazı sayılarını Kastamonu'da çıkardı. 

  Ankara'ya geçen Mehmet Akif Bey, Tacettin Dergahında yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk olarak Sebîlürreşâd Dergisinin 468. sayısında 17 Şubat 1921'de yayımladı. İstiklal Marşı'nın güftesini posta yoluyla Kastamonu'ya da gönderdi. Güfte, 21 Şubat 1921'de Açıksöz gazetesinin 123. sayısında ilk sayfada tam sütun yayımlandı. Gazetede aynı zamanda Mehmet Akif'in gönderdiği not da yayımlandı: 'Üstadı azam Mehmet Akif Beyefendi Hazretleri, İstiklal Marşı unvanlı bedii nefiselerinin ilk neşrini gazetemize lütuf buyurmuşlardır.'' Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı ilk kez Açıksöz gazetesinde yayımlanması için gönderdiği fakat postanın geç gitmesinden ötürü yayımının daha geç olduğu (21 Şubat 1921) görülmektedir. Bu yüzden İstiklâl Marşı, ilk olarak Ankara gazetelerinde yayımlandı. Anadolu'da ise Ankara dışında ilk kez Açıksöz gazetesinde yayımlandı.


Açıksöz gazetesi M. Akif Bey Notu
  Gazete 15 Haziran 1919'da, Kastamonu Lisesi Müdürü Mehmet Behçet Bey ve arkadaşları Hüsnü (Açıksöz), Ahmet Hamdi, Tahir Karaoğuz beyler ile lise öğrencilerinin katımıyla yayım hayatına girdi. Milli Mücadele'ye başından sonuna kadar destek veren gazetenin sahibi Hamdi Çelen, müdürü ise Hüsnü Açıksöz'dür. Ünlü Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1921-1922 tarihlerinde Kastamonu Lisesi Tarih öğretmenliği yaptığı dönemde, Açıksöz gazetesinde makale ve şiirlerini yayımladı. 

  Açıksöz Gazetesi, Milli Mücadele'ye verdiği destekle; yerel basının gücünü göstermesi bakımından önemlidir. İzmir'in Yunan işgalini de sayfalarına taşıyan gazete Milli Mücadele'nin stratejik yollarından Kastamonu'da ses getirmiştir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Mustafa ESKİ, ''Mütâreke Sonrası Kastamonu'ya Gelen Önemli Kişiler'', Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:15, Sayı:45, 1999, s. 109-1088.

Makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1150467

→Nurullah ÇETİN, ''İstiklâl Marşımızı Anlamak'', Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Türkoloji Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 2014, s.2-69.

Makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648426

→Nurten ÇETİN, ''Açıksöz Gazetesi'ne Göre Milli Mücadele Dönemi'nde İzmir'', Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIX/ Özel Sayı: İzmir’in İşgali (2019), ss. 217-241.


Makaleye genel ağdan ulaşmak için BKZ.↴

→Erdal ARSLAN,''İSTİKLAL MARŞI İLE İLGİLİ BİLİNMEYEN BİR HADİSE'', İstamonu Gazetesi→ Genel Ağdan ulaşmak için BNZ.↴
http://istamonu.com/koseyazarlari-diger-detay/797/istiklal-marsi-ile-ilgili-bilinmeyen-bir-hadise

→Doç. Dr. M. Serhat YILMAZ, Açıksöz Gazetesi'nin İlk Sayısı 1, Açıksöz Gazetesi için BKZ.↴
http://www.aciksoz.com.tr/m/?id=226&t=makale

→Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Açıksöz'de Yayınlanan Mektupları: Taşköprü Mektubu-I, Kastamonu İlk Haber, 5 Mayıs 2018.

Genel ağdan ulaşmak için↴
https://www.kastamonuilkhaber.com/makale/ismail-hakki-uzuncarsilinin-aciksozde-yayinlanan-mektuplari-taskopru-mektubu-i-m851.html


→AYRICA BKZ. Konu ile ilgili gazete haberleri↴

→Milliyet gazetesi↴
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/kastamonu/istiklal-marsini-kabulunden-once-yayimlayan-gazete-sergileniyor-11900897#:~:text=%C4%B0stiklal%20Mar%C5%9F%C4%B1%2C%20A%C3%A7%C4%B1ks%C3%B6z%20gazetesinin%2021,%C3%BCzerinde%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20bir%20not%20var.

→Anadolu Ajansı↴
https://www.aa.com.tr/tr/arsiv/milli-mars-once-aciksozde-yayimlanmis/377740
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd