Ana içeriğe atla

Batı Anadolu'daki Son Kongre: Afyonkarahisar Kongresi

   Batı Anadolu ''Kongre Sistemleri''ne son vermek isteyen Mustafa Kemal'in girişimiyle 2 Ağustos 1920'de toplanan yerel kongreye Afyon Kongresi denir. Batı Anadolu'daki kongreler sisteminin sonuncusudur. TBMM'nin bölgede otoritesini pekiştirmek amacı ile yaptırdığı bir yerel kongredir. Atatürk, milli birlik ve bütünlük vizyonuna uygun olarak bu kongreyi tertip etmiştir.

   Afyon Kongresi, Mustafa Kemal ve Fevzi (Çakmak) Beylerin katılımıyla 2 Ağustos 1920'de Hükümet Konağı'nda toplandı. Kongreye, Uşak, Nazilli ve Konya Müdâfaa-i Hukuk temsilcileri de katıldı. Daha önce Batı Anadolu'da toplanan kongrelerde oluşan otonom (özerk-bağımsız) yapı kurma tezleri ortadan kaldırıldı. Böylece bölge fikirsel bakımdan TBMM'nin kontrolü altına alındı. Milli bütünlük pekiştirildi. Ayrıca Çerkez Ethem'in Afyon ve Konya yöresinde kontrolsüz hareketler yaptığı ve halka zulmettiği ifade edildi. Bu gibi durumlar yüzünden Kuvay-ı Milliye'nin lağvedilmesi (kaldırılması) teklif edildi.

   Afyonkarahisar Kongresi, TBMM'nin var olduğu koşullarda dahi kongre düzenlemenin gerekli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu kongre Mustafa Kemal'in girişimiyle Batı Anadolu'daki kongrelere son verme ihtiyacından doğmuştur. 


Derleyen: Ali ÇİMEN

Milli Mücadele DönemiKaynakça:

Bülent TANÖRTürkiye'de Yerel Kongre İktidarları  (1918-1920), Afa Yay., Temmuz 1992, s.23.

Anadolu'nun Kilidi Afyon- Milli Mücadele Yıllarında Afyonkarahisar adlı yazıya ulaşmak için BKZ.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay