Ana içeriğe atla

Osmanlı Devletinde Çıkan İlk Milliyetçilik İsyanı Nedir?

   1804 Sırp İsyanı, Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının etkisiyle çıkan ilk isyandır. 

    1789 Fransız İhtilali'nden doğan milliyetçilik fikri (her milletin kendi devletini kurma fikri) çok uluslu bir ülke olan Osmanlı ülkesinde zararlarını göstermeye başladı. Slav ırkını birleştirme (panslavizm) fikrinde olan Ruslar da slav kökenli Sırpları ayaklanma için cesaretlendirdi. Sırbistan bölgesinin savaşlar nedeniyle huzursuzluk yaşaması ve ekonominin bozulması isyanın çıkmasında etkili oldu. Bölgedeki yerel yöneticilerin ve askerlerin kötü tutumları ve yönetim anlayışları da ayaklanma için zemin oluşturmaya yetti. 1804 yılında çoban Kara Yorgi liderliğinde Sırplar isyan etti. Hatta Belgrat'ı ele geçirdiler.

    Ünlü Komutan Napolyon Mısır'a saldırdığında İngiltere ve Rusya Osmanlılara yardıma gelmişti. Bu sırada Rus diplomatların Ege civarında yer tutması Panslavist politikaları Balkanlar üzerine daha rahat yönlendirmesine sebep verdi. Sırp Ayaklanmasına açıkça destek veren Rusyaya karşı Osmanlı Devleti boğazları kapattı. Bu sırada ayaklanma bastırıldı. Fakat bu sefer Ruslar Osmanlı'ya saldırdı. İngilizler ve Fransızlar da bölgedeki bu karışıklıkların içinde yer aldı. Nihayetinde 1812 Bükreş Anlaşması yapıldı. Ruslar işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sırplar ise bazı imtiyazlara (ayrıcalıklar) sahip oldu. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez Osmanlı'da yaşayan bir ulus, ulusal ayrıcalıklar elde etti. Fakat 1813'te Osmanlı orduları Sırbistan bölgesine tekrardan hakim olarak bu ayrıcalıkları kaldırdı.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd