Ana içeriğe atla

Megali (Megalo) İdea Fikri Nedir? Özet

   Sözcük anlamı, ''büyük fikir'' demektir. Kısaca Bizans'ı yeniden canlandırarak Büyük Helen İmparatorluğunu kurma fikrine Megali (Megalo) İdea denir.
  Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un (Konstantiniyye)  Türklerin eline geçmesi ile tarihi misyonunu tamamlamıştı. Rumlar açısından bu büyük hüsran, Ortodoks Kilisesi'nin de girişimleriyle bir ulusal ülkü doğuracaktı. Henüz daha Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını elde etmeden önce (Yunanistan'ın bağımsızlığı, 1829 Edirne Anlaşması ile) Megalo İdea fikri Rumlar arasında yayılmaya başladı. 

  Onlara göre; Rumlar Hellen medeniyetiydi. Başka milletlerden olanlar barbardı. Yunanlılık ve Rumluk farklı olmakla birlikte; yine de kendilerini Yunan olarak görüyorlardı. Bizans da Helen medeniyetinin devamıydı. Büyük Yunanistan fikrinin tarihi temelleri bir mit biçiminde atıldı. Onlar Avrupa'nın ''Helen Çocukları'' oldular.

   Megali İdea çerçevesinde haritalar çizildi. Şair Rigas Ferreros, ilk Megali İdea haritasını çizerek 1796'dan itibaren Rumlara dağıtmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere; Kıbrıs, Girit ve Rodos Adaları, Trakya, Anadolu'nun batısı gibi bölgeler, Megali İdea'nın fikir haritası oldular. XIX. yüzyıl başlarında, sayıları, sayılan bölgede Türk nüfusun karşısında azınlık olarak kalan Rumlar, resmi dilleri Yunanca olan Helen Cumhuriyeti'nin teorik temellerini atmışlardı.
  Büyük Yunanistan fikri Megali İdea, çerçevesini ilk olarak Yunanistan'ın bağımsızlığı üstüne kurdu. Bu noktadan sonra Selanik ve Batı Trakya bölgesine göz koydular. Sonra sıra Ege Adalarına gelecekti. Daha sonra On  İki Ada Bölgesi, Girit ve Kıbrıs Adaları Yunanistan'a bağlanacaktı. Smyrna (İzmir) ve çevresi ile Batı Anadolu'daki Ege kıyısındaki kentler Yunanistan'a ilhak edilecek; Trabzon Rum İmparatorluğu canlandırılacak; ve Büyük Yunanistan'a katılacaktı. Konstantiniyye (İstanbul) ele geçirilip Bizans yeniden canlandırılacak ve Megalo idea gerçekleşecekti. Fakat Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) bu rüyadan''Helen Çocukları''nı acı uyandırdı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd