Ana içeriğe atla

Dogmatik Düşünce Nedir?

   Dogmatik düşünce ya da dogmatizm (inakçı), bağnaz düşünce, bağnazlık demektir. Akla, mantığa, bilime, bilimsel kuşkuculuğa, araştırma- incelemeye, kanıt bulmaya,  deneye ve gözleme kısacası bilimsel ilkelere aykırı olan düşüncelerin genel adıdır. Tartışmaya, eleştirmeye, kabul edilmemeye açık değildir. Bir inancın, bir topluluğun, mutlak doğrularını, gelenekselliğini baskı ile kabul ettirmesidir. Doğru bilgi; düz bir mantık ve akıl kullanılarak ulaşılabilir, ve asla sorgulanmamalıdır.   Akıl ve Bilim Çağı öncesi Orta Çağ Avrupa'sında görülen skolastik bir düşünce yapısıdır. Skolastik, temel anlamıyla Eski Yunan'da okul felsefesi olarak kullanılmaktaydı. Orta Çağ'da dinin ortaya koyduğu düşünce; temelden doğrudur ve bu düşünceyi okullarda kesin bir biçimde öğretmek yeterlidir, felsefesi skolastik felsefedir. Bu felsefe de dogmaları, dogmatizmi doğurur. Menfaat için kurgulanan bilgiler dini bir sıva ile biçimlendirilerek kesin doğrular oluşturulur.  Hristiyan Katolik Kilisesi, insanlar üzerinde dogmatik baskı ile egemenlik kurarak Avrupalı Hristiyan toplumları yüzyıllarca biçimlendirmiş, yönetmiş; en önemlisi de bu durumdan maddi menfaat elde etmişti. 

   Yeniden Doğuş (Rönesans) çağının başlaması, kilise dogmatizmine karşı isyan bayrağı açmış, pozitif düşünce, bilimsel düşünme ilkeleri öne çıkmıştı. Bu süreçten sonra Avrupa'da yenilikler ve bilimsel gelişmeler kaçınılmaz bir biçimde tarihsel evrimde süreklilik arz etti.


Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay