Ana içeriğe atla

Türk İnkılâbının Temel Özellikleri Nelerdir?

- Türk İnkılâbı, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi sonucunda doğmuştur: Fransız ve Rus devrimlerinde ulusal egemenlik mücadelesi varken, ulusal bağımsızlık mücadelesi ilk ihtilal safhasında yaşanmamıştır. Türkiye Kurtuluş Savaşı, dışta emperyalist-sömürücü işgal kuvvetlerine karşı, içte köhnemiş kurumlar saltanat ve halifeliğe karşı yapılmıştır. Türkiye, Ulusal Bağımsızlık (19 Mayıs 1919- 30 Ağustos 1922) ve Ulusal Egemenlik (23 Nisan 1920- 29 Ekim 1923) mücadelesini aynı yıllar ve şartlar içinde vermiş; doğmuştur.

-Türk İnkılâbı, demokrasi hareketinin bir sonucudur.

- Fransız İnkılâbı'ndan etkilenmiş, kendine özgü niteliklerle gelişmiştir. Örneğin, bir fikri hazırlık safhası olmayan Türk Devrimi'nin  hazırlığını yapanlar, uygulayanlar, başarıya götürenler aynı kişilerdir.

- Türk İnkılâbı, sömürgeci ülkelerin esareti altında yaşayan milletlere örnek olmuş, o milletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarında örnek teşkil etmiştir. Bu durum, Türk Devriminin evrensel yönünü vurgular.

-Türk İnkılâbı, gerekli ortam ve koşulu bularak doğmuştur. Çünkü Osmanlı ülkesinin işgal edilip yıkılması bu ortamı, bunun üzerine Türk Milleti'nin bağımsızlık hareketlerine başlaması gerekli  koşulu oluşturmuştur.

-Süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Türk Halkı modern bir yapılanma sürecine girmiştir.  Bu yapılanma sürecinde batının ''akıl ve bilim'' yöntemleri esas alınmıştır.Böylece devrimin köklü değişiklik süreci başlamıştır.

-Türk İnkılâbı, topraklarında yaşayan bireylerini din ve mezhep bağı yerine, Türk Ulusu bağıyla birarada toplamıştır.

-Atatürk'ün deyimiyle; ''Türk İnkılâbı, başka inkılâplara benzemez. Onlardan çok daha büyük, yüksek ve bilinçlidir.''

NOT: Türk İnkılâbı'nın kısa tanımı şudur: ''Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik temelleri üzerine kurulmuş, bu iki büyük değerden hiç taviz vermeden çağdaşlaşma amaçlı gelişim sürecine sahip bir devlettir.''

Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd