İnkilâp (Devrim) Nedir?

Bir toplumda, bir ülkede var olan bir sistemin, bir düzenin halk hareketi biçiminde zor kullanılarak kökten yıkılıp; yerine daha çağdaş daha modern, yenilikçi, ilerlemeci, değişmeci dinamik bir düzen inşasına Arapça; İnkılâp, Türkçe; Devrim denir.

Arapça'dan Türkçe'ye giren İnkılâp sözcüğü, sözcük anlamı olarak; biçimsel değişim , bir halden başka hale geçiş, devrim anlamlarını taşır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla; ''Türk Ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine en yüksek uygar değerlere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır.''

Reform, var olan düzeni, sistemi iyileştirmek, düzeltmektir. İhtilal, mevcut siyasal yapıyı hukuksal kurallara başvurmaksızın zorla değiştirmek, aniden yıkmak demektir. Halk eğer buna destek vermezse bunun adı Darbe olur. İnkılâp ise hem reformdan hem de ihtilalden daha kapsamlıdır. Hatta  Fikri Hazırlık Bölümü, İhtilal Bölümü, Yeni Düzenin Kurulması Bölümü olmak üzere üç safhası olan inkılâbın bir safhası ihtilal safhasıdır. Reform yıkmaz; iyileştirir, restore eder. İhtilal aniden yıkar. Eğer yerine daha iyisi, yenisi kurulursa, bu Devrim olur.

Dünya siyasi tarihinde dünyayı etkileyen üç büyük inkılâptan söz edilebilir:
1. Fransız Devrimi (1789)
2. Bolşevik (Ekim) Devrimi (1917)
3. Türk Devrimi (1919)

NOT: Değerli Öğrenciler, eski bir bina eğer restore edilir, iyileştirilir ve yeniden kullanılır hale getirilirse; bu binada Reform yapmış oluruz. Ama o eski binayı yıkar, molozlarını kaldırır, temelini sağlamca atıp daha modern, daha yeni bir bina dikersek; o zaman devrim( İnkılâp) yapmış oluruz.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Fransız İnkılâbı(1789)



Yorumlar