Ana içeriğe atla

İnkilâp (Devrim) Nedir?

Bir toplumda, bir ülkede var olan bir sistemin, bir düzenin halk hareketi biçiminde zor kullanılarak kökten yıkılıp; yerine daha çağdaş daha modern, yenilikçi, ilerlemeci, değişmeci dinamik bir düzen inşasına Arapça; İnkılâp, Türkçe; Devrim denir.

Arapça'dan Türkçe'ye giren İnkılâp sözcüğü, sözcük anlamı olarak; biçimsel değişim , bir halden başka hale geçiş, devrim anlamlarını taşır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla; ''Türk Ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine en yüksek uygar değerlere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır.''

Reform, var olan düzeni, sistemi iyileştirmek, düzeltmektir. İhtilal, mevcut siyasal yapıyı hukuksal kurallara başvurmaksızın zorla değiştirmek, aniden yıkmak demektir. Halk eğer buna destek vermezse bunun adı Darbe olur. İnkılâp ise hem reformdan hem de ihtilalden daha kapsamlıdır. Hatta  Fikri Hazırlık Bölümü, İhtilal Bölümü, Yeni Düzenin Kurulması Bölümü olmak üzere üç safhası olan inkılâbın bir safhası ihtilal safhasıdır. Reform yıkmaz; iyileştirir, restore eder. İhtilal aniden yıkar. Eğer yerine daha iyisi, yenisi kurulursa, bu Devrim olur.

Dünya siyasi tarihinde dünyayı etkileyen üç büyük inkılâptan söz edilebilir:
1. Fransız Devrimi (1789)
2. Bolşevik (Ekim) Devrimi (1917)
3. Türk Devrimi (1919)

NOT: Değerli Öğrenciler, eski bir bina eğer restore edilir, iyileştirilir ve yeniden kullanılır hale getirilirse; bu binada Reform yapmış oluruz. Ama o eski binayı yıkar, molozlarını kaldırır, temelini sağlamca atıp daha modern, daha yeni bir bina dikersek; o zaman devrim( İnkılâp) yapmış oluruz.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Fransız İnkılâbı(1789)Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd