Ana içeriğe atla

Asya Hun Devleti'nin Özellikleri Nelerdir?

Asya Hun Devleti
(MÖ. III. Yy.- MS. 216)

*Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

*Biline ilk hükümdarı Teoman’dır.

*Orhun ve Selenga ırmakları arasında yaşamışlardır.

*Başkenti Ötüken’dir.

*Asya Hunları, Türk Tarihi’nde Çinliler ile ilk kez yazılı anlaşma yapmışlardır.

*Uzunluğu 3000 km, yüksekliği 6 metre, 40 kapıdan oluşan tarihi Çin Seddi, Türk akınlarından korunmak amacı ile yapılmıştır.

*Devletin en parlak dönemi, (MÖ. 209- MÖ. 174) Mete Han (Mao- Dun) dönemidir.
Mete Han


*Mete Han, Asya’daki tüm Türk topluluklarını tek çatı, tek bayrak altında toplayan ilk Türk hükümdarıdır.

*Mete Han, tarihte ilk kez orduda onluk sistemi oluşturan, Türk Tarihi’nde ilk kez düzenli orduyu kuran hükümdardır.

*Günümüzde Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan MÖ. 209, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın tahta kuruluş yılı olarak kabul edilir.

*Oğuz Kağan Destanı, Mete Han’ı anlatır.

*Bu dönemde en önemli mücadele Çin ile İpek Yolu’na egemen olma mücadelesidir.

*Mete Han, Çin’e egemen olmuştur. Fakat Çin’e yerleşmemiştir. Çünkü kalabalık Çin nüfusu içinde Türk benliğini yitirmekten çekinmiştir.

*Mete Han’ın güçlü devlet politikasının temelleri şunlardır:

Siyasi Güç+ Askeri Güç+ Ekonomik Güç = Güçlü Devlet

*İslamiyet Öncesi Türk Devletleri’nde Türklerde oluşturulan Veraset Sistemi’nde; ‘’Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır.’’ prensibi uygulanmıştı. Bu durum taht kavgalarını doğurdu. Bu yüzden Eski Türklerde merkezi otorite sürekli zayıflama tehlikesi geçirmişti. Çinli prenseslerle Türk hakan ve tiginlerinin evlenmesi de devleti zayıflatmıştı. Çinli prenseslerin entrikaları, hanedan üyelerini birbirine düşürmesi, Çin ülkesinden gelen hediyelerle boy beylerinin zamanla itaat altına alınması Büyük (Asya) Hun Devleti’nin yıkılmasına zemin hazırladı.

Özellikle Mete Han’ın ölümünde sonra devlet zayıflamaya başladı. Mete’nin oğlu Ki-ok (MÖ. 174- MÖ. 160) döneminde Çin ile mücadele yerine Çinli prenseslerle evlilikler tercih edildi. Devletin parçalanmasına zemin hazırlandı.

Parçalanan Asya Hun Devleti MÖ. 58’de Batı Hunları ve Güney Hunları diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları MÖ. 36’da Çin egemenliğine girdi. Güney Hunları ise MS. 48’de Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrıldı. Güney Hunları MS. 216’da Çin baskısı ile yıkıldı. Kuzey Hunları ise MS. 159’da Siyenpilerin baskıları ile yıkıldı. Kuzey Hunları, Balamir komutasında Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya doğru göç ettiler. Tarihte ‘’Kavimler Göçü’’ olayına neden oldular. 
Asya Hun Devleti Haritası

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd