Ana içeriğe atla

Türk-İslam Tarihi Kpss Deneme Soru ve Cevapları
Cevap:A
Türk-İslam Tarihi KPSS Denemesi Soru ve Cevapları

1)  Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi, Konya’da Çifte Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi, Sivas’ta Çifte Minareli Medrese yapılmıştır.

Yukarıdaki eserler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A) Osmanlı Devleti 
B)Karamanoğlu                      
C)Büyük Selçuklu Devleti 
D) Memlukler                    
E) Anadolu Selçuklu Devleti

2) Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre gibi düşünürler özellikle hangi dönemde yaşamışlardır?

A) Anadolu Selçuklu Devleti                     B) Abbasiler
C) Harzemşahlar                                        D) Karahanlılar
E)Gazneliler

3) Nizamiye Medreseleri aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır?

A)  Osmanlı Devleti                                   B) Anadolu Selçuklu Devleti
C) Danişmentliler                                       D) Büyük Selçuklu Devleti
E) Artuklular

4)
 *Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır.
*İlk Türk-İslam eserlerini ortaya koymuşlardır.
*Yöneticileri ve halkın büyük çoğunluğu Türk’tür.

Yukarıda özellikleri verilen devlet, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Karahanlılar                                                       B) Karamanlılar
C) Gazneliler                                                           D) Selçuklular
E) Eyyubiler

5) Divriği ulu Cami aşağıdakilerin hangisinin eseridir?

A) Danişmentliler                          B) Artuklular
C) Osmanlılar                                 D) Mengücekliler
E) Karahanlılar

6)
*Otrar Olayı  ile Moğol İstilası’nın kıvılcımını attılar.
*Zemahşeri’nin  Mukaddimet’ül Edeb adlı eseri bu döneme aittir.
*Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak gördüler.

Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Selçukluları                            B) Memluklar
C) Suriye Selçukluları                               D) İlhanlılar
E) Harzemşahlar

7) Geometri, Matematik, Fizik, Astronomi, psikoloji alanlarında eserler verdi. ‘’İhsan’ül Ulüm’’ (İlimlerin Tasnifi) eseriyle bilimleri sınıflandırdı.

Yukarıda anlatılan bilim adamı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Biruni                                          B) İbn-i Sina
C) Farabi                                          D) Gazali
E) Harezmi

8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde adalet işlerine bakan görevlidir?

A) Atabey                                         B) Emir-i Dad
C) Pervaneci                                    D) Müstevfi
E) Emir-ül Ümera

9) Anadolu Selçuklular ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçemen Savaşı’nın Harzemşahlar kaybetmiştir. 1231’de ise Moğol saldırıları nedeniyle yıkılmışlardır.
Bu olayın en önemli sonucu aşağıdakilerin hangisidir?

A) İran ve Orta Doğu’da Moğol  hakimiyeti başlamıştır.
B) Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiştir.
C) Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
D) Anadolu Türk beylikleri yeniden kurulmuştur
E) Moğollar Türkleşmeye başlamıştır.

10) Türkiye Selçukluları döneminde İranlı, Suriyeli, Fransız, İtalyan ve Yahudiler gibi bazı uluslardan insanlar; Antalya, Sivas, Kayseri, Kırım; Kıbrıs Adası, Suriye gibi merkezlere yerleşmişlerdir.

Yukarıdaki durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım                                          B) Eğitim
C) Savaşlar                                       D) Ticaret
E) Eğitim

11) Anadolu’nun kapılarını Türklere açan ve Anadolu’nun kesin Türk yurdu olduğunu kanıtlayan savaşlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Dandanakan- Yassıçemen                   B) Pasinler- Miryakefalon
C) Malazgirt- Miryokefalon                     D) Pasinler- Malazgirt
E) Nesa- Dandanakan

12) İlk Türk-İslam Devletlerinde ;
*Devlet memurlukları, iktidar değişimlerinde bile birçok kere aynı ailede kalmıştır.
*Mali işlerde genellikle bölgesel şartlar ve gelenekler göz önünde tutulmuştur.

Bu uygulamalara bakılarak;

I- Vergilendirmede çeşitlilik gözlenmiştir.
II- Bürokraside tekelleşme eğilimi vardır
III- Hoşgörülü bir anlayış egemendir.

Yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                                        B) Yalnız II
C) I-II                                                D) II-III
E) I-II-III

13) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde görülen bir özellik değildir?

A) İkta Sistemi                                           B) Şer’i hukuk
C) Divan Teşkilatı                                      D) Maaşlı Ordu
E) Düzenli Veraset Sistemi

14)Atabeyliklerin;
I- İdari                       II- Askeri      III- Dini

Alanların hangilerinde etkili oldukları savunulabilir?

A) Yalnız I                B) I-II            C) I-III                       D) II-III                 E)I-II-III                 

15) Büyük Selçuklu Devleti’ndeki Divan-ı Mezalim’in;

I- En yüksek mahkeme niteliği taşıması
II- Haksızlığa uğrayanların şikâyetlerini doğrudan iletebilmesi
III-  Hızlı kararlar alabilmesi

Özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) I-III                       B) II-III                     C) III              D) I-II                        E)I-II-III                  

16) Ortaçağ’da İslam ülkelerinin bilimsel düzeyleri, Avrupa’ya göre bir hayli ilerdeydi. Yine bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti de bilimsel olarak çok büyük gelişmeler kaydetmişti.

Buna göre;
I- Astronomi çalışmalarının yapılması
II- Nizamiye Medreseleri’nin kurulması
III- İkta sisteminin oluşturulması

gibi durumlardan hangileri, Büyük Selçuklularda bilimin gelişmişliğine kanıt olarak gösterilebilir?

 A) Yalnız I    B) I ve II        C) Yalnız II   D) II ve III     E) I-II-III

17) Türk-İslam Devletlerinde yetişmiş olan;

I- Yusuf Has Hacip  II- Edip Ahmet                    III- Ahmet Yesevi

gibi kişilerden hangisi ya da hangileri siyasi konularda eserler vermiştir?

A) I                 B) I-II            C) II                D) II-III                     E) I-III

18) Aşağıdaki Türk-İslam Devletlerinden hangisinde veraset sistemi tam olarak uygulanmamış ve birçok soyun iktidara gelme hakkı olmuştur?

A) Büyük Selçuklu Devleti                       B) Karahanlılar      
D) Memlükler                                            D) İhşitler
E) Gazneliler

19) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam düşünürü değildir?

A) Farabi       B) İbn-i Sina            C) İbn-i Haldun                  D) Uluğ Bey  E) Harezmi

20) Türk-İslam devletlerinde;

I- İbn-i Sina             II- Farabi                  III- Gazali

gibi bilim adamlarından hangileri pozitif bir anlayışla eserler vermiştir?

A) I-II-III                  B) I-II            C) I                 D) I-III                      E) II-III                    

CEVAPLAR: 1-E 2-A 3-D 4-A 5-D 6-E 7-C 8-B 9-A 10-D 11-C 12-E 13-E 14-B 15-E 16-B 17-A 18-D 19)C 20)B   

Yorumlar

  1. 13.sorunun cevabından emin değilim.. Veraset sistemi hem islam öncesi hem islam ile birlikte türklerde görülmektedir diye biliyorum???

    YanıtlaSil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd