Biruni Kimdir?

Biruni
(973-1051)

Batılıların, Alberuni ya da Aliboron dedikleri El Biruni, astronomi(gökbilim), matematik, doğa bilimleri, coğrafya, tarih alanlarında uğraş verdi.

Evrenin yapısı, serbest düşünme, diğer fizik yasaları ve bölünmez parçacıklar üzerinde mektupla yazdığı tartışmaları vardı. Birçok dilden bilimsel çeviriler yaptı. Astronomi üzerine yaptığı en önemli çalışmayı Gazneli Sultan Mahmut’un oğlu Sultan Mesut’a sundu. Bunun üzerine Sultan Mesut kendisi bir fil yükü gümüş hediye etti. ‘’Bu hediye beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır.’’ diyerek hediyeyi reddetti.

Eserlerinin sayısı 150’den fazla olan Biruni’nin 70 astronomi, 20 matematik kitabı bulunmaktadır. Bitkiler, madenler, tıp, hayvanlar, yararlı otlar dallarında bir dizin oluşturmuştur. Bilim tarihçilerine göre Biruni, Kopernik ile başlayan çağdaş astronominin temellerini atmıştır.

Eserleri; ‘’Asarü’l Bakiye, Hint Tarihi (Kitâb'üt-Tahkîk Mâli'l-Hind), Kitâbü'l-Cemâhir fî Mâ'rifet-i Cevahir, Kitâbü's-Saydele fî Tıp, Kitâbü't-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti't-Tencîm, Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin, El-Kanûn'ül-Mes'ûdî...''


Yorumlar