Ana içeriğe atla

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılmasının İç Nedenleri KPSS/YKSİÇ NEDENLER

1- Devletin dini karaktere sahip olması dinin devletin işlerine karışması ıslahat ve yenilik hareketlerini baltalıyor ve güçleştiriyordu. Islahatın mutlaka dinin prensiplere uygun olması gerekiyordu. Devletin teokratik karakteri sebebiyle din adamları, imparatorluğun kaderi üzerinde söz sahibi idiler. Devletin dini bir karakter taşıması genel öğretimin din adamlarının tekelinde bulundurulmasını gerektiriyordu. Tamamen dini nitelik taşıyan öğretim programları da ortaçağ usullerine uymakta müsbet ilim ve felsefeye yer verilmemektedir.

     
 2- Osmanlı İmparatorluğu en kuvvetli çağında dahi örf ve adetleri muhafaza eden geniş bir bağımsızlığa sahip çeşitli dinlerden halk ve ırkların topluluğu olarak görünüyordu. Devletin dini hürriyeti önce aynı dinde olmayanların ayrılmak istemeleriyle imparatorluğa korkunç bir darbe indirmiştir.

     
 3- Yeni Çağda ve Fransız Devrimini takip devreden itibaren Avrupa devletleri teknik gelişmelerden faydalanarak sanayi ve ticaretlerini geliştirmişler, hukuk düzenlerini günün gerçeklerine uydurmuş, ekonomi ve askeri yönden güç kazanmışlardı. Buna karşılık Osmanlı ıslahatçılarının gayretleri çeşitli engellerden başarısızlığa uğramış imparatorluk hareketsiz ve tutucu kalmıştır.

     
 4- Fransız devrimi ve milliyet ideolojisinin Avrupa’da yayılması çeşitli halkların egemenliklerini elde etmek için ayaklanmaları ve imparatorluktan ayrılmaları çöküşün bir diğer nedeni idi.

     
 5-Padişah ve sadrazamın kudretsiz ve yeteneksiz oluşu

     
 6- Kadınların saltanatının görüldüğü rüşvet ve irtikabın imparatorluğun bünyesini kemirdiği bir devrin hüküm sürmesi.

      
7- Yeniçerilerin disiplinsizliği, kayıtsızlığı, emirlere itaat etmemeleri Enver Ziya Karal’ın belirttiği gibi “ Yeniçeri ocağı devlet otoritesinin dayanağı olmaktan çıkmış ocak devlet içindir. Prensibi yerine, devlet ocak içindir.” formülü yer almıştır.

     
 8- İmparatorluk iktidarının zayıflaması her yana yayılan anarşinin, iç isyanların, baş kaldırıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İç isyanlar 17. yy’lın ilk yarılarında başlamış yeniçerilerin ortadan kaldırılmasına kadar devam etmiştir.

9-Önemli nedenlerden biride ekonomik ve mali durumdur. Çeşitli üretim alanlarında ilim ve teknikten faydalanılmaması ekonomik ve mali bunalıma ülkeyi sürüklemiştir. Ayrıca kapitülasyon imtiyazları arasında yer alan yabancı ithal mallarının serbestçe girmesi de sınai gelişmeyi önlemiş; sermaye birikiminin olmaması, kredi müessesesinin oluşturulmaması, sanayi yatırımlarına imkan vermemiştir.      

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl