Kara Vasıf Bey Kimdir?Kara Vasıf Bey

Asker ve siyaset adamıdır.1872’de Yemen’de doğdu. Bugünkü Kara Harp Akademisi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Bu sırada İttihat ve Terakki Fırkası’na girdi. 

Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul’da ilk direniş örgütü olan Karakol Cemiyeti’ni kurdu. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi’ne katıldı. Kongrede Temsil Heyeti üyeliğine seçildi. 

12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Sivas milletvekili olarak katıldı. Burada Felah-ı Vatan Grubu’nun kurulmasında önemli rol oynadı.

16 Mart 1920’de meclisi basan İngilizler tarafından Malta’ya sürgüne gönderildi. Ekim 1921’de serbest bırakılmasından sonra TBMM’ye katıldı. Meclisteki muhalif hareket 2. Grup’ta yer aldı. 192’te Cumhuriyet Tarihi’nin ilk siyasal muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Genel Sekreterliği’ni üstlendi. Partinin kapatılmasından sonra yargılandığı İzmir Suikastı davasından beraat etti. 9 Aralık 1931’de İstanbul’da öldü.

Yorumlar